Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Regulamin Pracy Pracowników

REGULAMIN PRACY PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY GMINY ŁOWICZ

Podstawę prawną dla niniejszego regulaminu stanowią:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (z późn. zm.) 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa    i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

§ 2

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu oraz zajmowane stanowisko.

§ 3

1. Każdy Pracownik przed rozpoczęciem pracy podlega obowiązkowi zaznajomienia się  z niniejszym regulaminem.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu zaopatrzone w podpis Pracownika  i datę zostaje dołączone do akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)  Pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół;

2)  Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Pracodawcą w stosunku pracy.

Rozdział II

Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy 

§ 5

Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1. zaznajomienia podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

 2. organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,    a także osiąganie przez Pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień                           i kwalifikacji – wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

 3. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń dla Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  4.  terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń;

  5.  ułatwiania Pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

  6.  zaspokajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb Pracowników;

  8.  wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

  9.  stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej               

       przez poszczególnych Pracowników;

10.  niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji;

11.  wydawania Pracownikom potrzebnych materiałów i narzędzi pracy;

12. udzielania urlopów wypoczynkowych i innych oraz zwolnień od pracy zgodnie   z obowiązującymi przepisami;

13.  stosowania obiektywnych kryteriów oceny wyników pracy;

14.  przestrzegania przepisów i zasad ustawodawstwa pracy.

§ 6

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

1)   korzystania z wyników wykonywanej przez Pracowników pracy;

2)   wydawania Pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego;

3)   określania zakresu obowiązków każdego Pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami.

Rozdział III

Podstawowe prawa i obowiązki Pracowników

§ 7

Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

1)  zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami;

2)   terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę;

3)   wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów;

4)    jednakowego i równego traktowania przez Pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków;

5)    wykonywania pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP.

§ 8

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się  do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami                       i umową o pracę.

§ 9

Pracownik ma w szczególności obowiązek:

1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego przez Pracodawcę;

2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego przez Pracodawcę porządku;

3) rzetelnego wykorzystywania w pełni czasu pracy na pracę zawodową;

4) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

5) dbania o mienie szkoły, w której pracuje, i mienie Zespołu Szkół, a w szczególności   o środki dydaktyczne, narzędzia i materiały, za które ponosi odpowiedzialność materialną poprzez:

- prawidłowe użytkowanie i konserwację zgodnie z instrukcją,

- prawidłowe zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą,

- niezwłoczne zgłaszanie przełożonym przypadków kradzieży, zagubienia powierzonego

   pracownikowi sprzętu, materiałów i środków;

6) dbania o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy;

7) współpracy w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Zespołu Szkół – zwłaszcza w przypadku awarii poprzez natychmiastowe informowanie dyrekcji Zespołu Szkół i służb specjalnych (Policja,  Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe);

8)  przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej;

9) kształtowania w codziennej pracy koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywania pomocy koleżeńskiej pracownikom młodszym i z małym stażem, okazywania pomocy podwładnym i przełożonym;

10)  przestrzegania w pracy zasad współżycia społecznego;

11) sumiennego wykonywania poleceń służbowych przełożonych i zarządzeń wewnętrznych kierownictwa szkoły;

12) podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy.

 

 

§ 10

Pracownikom zabrania się:

1)   spożywania na terenie szkoły napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków;

2)    palenia tytoniu na terenie placówki;

3)    opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy;

4)    wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy   niebędących własnością Pracownika;

5)    wykorzystywania, bez zgody przełożonego, sprzętu i materiałów Pracodawcy   do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

§ 11

 1. Używanie powierzonego mienia dopuszczalne jest tylko w czasie wykonywania   obowiązków w miejscu pracy, a w wyjątkowych wypadkach – po uzgodnieniu                              z dyrektorem, zastępcą dyrektora - w innym czasie i miejscu w związku  z wykonywaniem pracy po wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.     
 2. Za narzędzia, materiały, środki dydaktyczne, sprzęt sportowy, radiowo – telewizyjny, zagubione i zniszczone z winy pracownika i nienadające się do dalszej eksploatacji Pracownik zobowiązany jest wpłacić do kasy Zespołu Szkół kwotę odszkodowania    w wysokości równej aktualnej wartości ustalonej przez Dyrektora Zespołu.
 3. Nauczyciele zobowiązani są z chwilą rozpoczęcia przerwy lekcyjnej zabezpieczyć pomieszczenie dydaktyczne (klasa, pracownia, sala).
 4. Nauczyciele opuszczający po wykonaniu pracy miejsca pracy zobowiązani są odpowiednio zabezpieczyć powierzone mienie i dokumentację.
 5. W przypadku korzystania z klasy lub pracowni większej liczby nauczycieli odpowiedzialny za stan tych pomieszczeń jest wyznaczony opiekun, który zobowiązany jest          do opracowania wewnętrznego regulaminu ustalającego zasady korzystania   z pomocy naukowych.
 6. Opiekun pomieszczenia zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzonego mu mienia, szczególnie na czas przerw w nauce (ferii, wakacji).
 7. Każdy pracownik obsługi opuszczający miejsce pracy zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć powierzone mu mienie i dokumentację.
 8. Pracownicy obsługi odpowiedzialni za sprzątanie, odpowiadają za ochronę kluczy   od pomieszczeń opuszczonych przez innych pracowników

§ 12

1. Wstęp Pracownika na teren Zespołu Szkół po godzinach pracy i przebywanie na jej terenie 

     należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół.

2. Wprowadzanie na teren szkoły osób postronnych może odbywać się tylko po uzgodnieniu  

     z Dyrektorem Zespołu Szkół.

§ 13

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy Pracownik jest obowiązany rozliczyć się ze szkołą najpóźniej w ostatnim dniu przed ustaniem stosunku pracy.

Rozdział IV

Czas pracy

§ 14

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego Pracownika na wykonanie obowiązków służbowych.

§ 15

 1. Czas pracy nauczyciela w pełnym wymiarze, tj. tygodniowo, wynosi: 25 godzin dydaktycznych w szkole i 25 godzin dydaktycznych w oddziale przedszkolnym i nie może przekraczać 40 godzin.
 2. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 5–dniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne społeczne ważne zadania lub - jeżeli wynika to z organizacji pracy w szkole – dyrektor, może ustalić 4–dniowy tydzień pracy.
 3. W przypadku podejmowanych przez szkołę działań na rzecz środowiska lokalnego, promocji szkoły, Zespołu Szkół i Stowarzyszenia oraz wszelkich działań dla dobra ucznia nauczyciel może być zobowiązany przez przełożonego do pracy opiekuńczo-wychowawczej w sobotę.
 4. Nauczyciele wykonują i kończą pracę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,  przy czym obowiązuje ich przybycie do pracy co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 5. Nauczyciele i nauczyciel bibliotekarz rozpoczynają i kończą pracę według harmonogramu ustalonego przez dyrektora lub jego zastępcę.
 6. Wszystkich nauczycieli obowiązuje uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami i innych zebraniach według zarządzeń dyrektora lub jego zastępcę.
 7. Pracowników obsługi obowiązuje 40–godzinny tydzień pracy. Tygodniowy wymiar pracy realizowany jest w godz. 700 – 1500.
 8. Czas pracy Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę i jest on proporcjonalny do czasu określonego w pkt. 2. i 8. § 15.

§ 16

 1. Nauczyciele mają prawo do przerwy w pracy. Przerwy są regulowane harmonogramem dzwonków. Czas przerwy jest wliczony do czasu pracy. Nauczyciele nie mają przerwy, jeżeli zostali wyznaczeni zgodnie z harmonogramem do pełnienia dyżuru w czasie przerw międzylekcyjnych.
 2. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z co najmniej 15 – minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, której czas rozpoczynania i zakończenia ustala bezpośrednio przełożony.

§ 17

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.  Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy  godz. 600 w tym dniu a godz. 600  następnego dnia.

§ 18

 1. Nauczyciele dokumentują obecność na zajęciach podpisami w dziennikach lekcyjnych, natomiast obecność na posiedzeniach Rad Pedagogicznych względnie innych zebraniach podpisem w księdze protokołów.
 2. Nauczyciel bibliotekarz dokumentuje przybycie do pracy poprzez dokonanie wpisu   w odpowiednim dzienniku.
 3. Pracownicy obsługi dokonują potwierdzenia przybycia do pracy poprzez podpisanie listy obecności.
 4. Kontrolę nad listami obecności sprawuje dyrektor lub zastępca.
 5. Kontrolę nad dziennikami lekcyjnymi sprawuje dyrektor lub jego zastępca.
 6. Pracownicy, którzy spóźnili się do pracy zobowiązani są zgłosić to dyrektorowi lub jego zastępcy i wyjaśnić przyczynę spóźnienia.

 

 

§ 19

Nauczyciele nie mogą być zwalniani z pracy w godzinach przeznaczanych na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub inne zajęcia przewidziane w planie pracy szkoły                      poza przypadkami określonymi w przepisach o dyscyplinie pracy i absencji chorobowej   oraz innych przepisach z tego zakresu.

Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w szkole   i obejmuje zarówno zajęcia wynikające z obowiązkowego wymiaru, jak i zajęcia                  w godzinach ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowe wynikające z planu wychowawczo-dydaktycznego.

§ 20

W czasie przeznaczonym na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i inne zajęcia przewidziane w planie pracy szkoły nie powinno się (z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji):

1)  organizować konferencji, narad, odpraw z udziałem nauczycieli, z wyjątkiem konferencji teoretyczno-pedagogicznych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, organizowanymi przez Kuratora Oświaty lub za jego zgodą;

2)   udzielać urlopów lub zwolnień od pracy nauczycielom na zjazdy, konferencje lub inne imprezy organizowane przez instytucje, o ile obowiązek zwolnienia nie wynika                          z przywołanych wcześniej przepisów;

3)   obciążać nauczycieli dodatkową pracą związaną z bezpośrednim procesem wychowawczo-dydaktycznym oraz koniecznymi potrzebami szkoły.

§ 21

W godzinach przeznaczonych na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i inne zajęcia przewidziane w planie pracy szkoły nie należy:

1)   organizować posiedzeń Rady Pedagogicznej i innych zebrań nauczycielskich;

2)  organizować imprez artystycznych z udziałem uczniów z wyjątkiem imprez   związanych z uroczystościami państwowymi i szkolnymi, przewidzianymi                                                w kalendarzu imprez;

3)   organizować prac społeczno-pożytecznych, udziału uczniów w przedstawieniach teatralnych, seansach kinowych i innych imprezach, jeżeli zajęcia te nie są związane                    z realizacją programu nauczania i wychowania. 

 

 

 

 

Rozdział V

Wynagrodzenie za pracę 

§ 22

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio: do wykonywanej pracy   i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§ 23

Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe   od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 

§ 24

 1. Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków nauczycielom określają odrębne przepisy - regulamin wynagradzania.
 2. Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii pracowników obsługi określa regulamin wynagradzania.

Rozdział VI

Urlopy i zwolnienia od pracy 

§ 29

 1. Urlopy  nauczycieli określają art. 64-70 oraz art. 73. Karty Nauczyciela.
 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
 3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2., może być zobowiązany przez Dyrektora    Zespołu Szkół do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:

1) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

2) opracowania zestawu programów oraz uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym.

4.  Czynności, o których mowa w ust. 3., nie mogą zająć łącznie więcej niż 7 dni.

5. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w którym   w organizacji pracy przewidziano ferie, ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym            do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

§ 30

 1. Urlopu wypoczynkowego pracownikom obsługi udziela się zgodnie z planem urlopów.
 2. Plan urlopów pracowników obsługi ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.
 3. Plan urlopów na dany rok ustala się najpóźniej do 31 stycznia i podaje się   do wiadomości pracowników. O terminie urlopu powiadamia się pracownika nie później                niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
 4. Na wniosek pracownika obsługi – w wyjątkowych wypadkach – urlop wypoczynkowy może być przyznany poza planem urlopów.
 5. Pracownikowi, który nie jest nauczycielem, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym                             przez przepisy Kodeksu Pracy.
 6. Na wniosek pracownika obsługi urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 31

 1. Część urlopu niewykorzystaną przez Pracownika z powodu czasowej niezdolności   do pracy na skutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń  wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca zobowiązany jest udzielić w terminie późniejszym.
 2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy Pracownikowi udzielić  do końca kwartału następnego roku.

§ 32

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę Pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie Pracodawca udzieli mu urlopu.

§ 33

Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Rozdział VII

Zasady udzielania zwolnień od pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień 

§ 34

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia    w przypadku:

1)     ślubu Pracownika – 2 dni;

2)     urodzenia się dziecka – 2 dni;

3)     zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki – 2 dni;

4)     ślubu dziecka – 1 dzień;

5)     zgonu siostry, brata, teścia, teściowej, babci, dziadka, osoby pozostającej  na utrzymaniu Pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień. 

Rozdział VIII

Odpowiedzialność porządkowa Pracowników 

§ 35

 1. Za nieprzestrzeganie przez Pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych Pracodawca może zastosować na podstawie art. 108. Kodeksu Pracy:

1) karę upomnienia,

2) karę nagany.

 1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reguluje rozdz. 10. Karty Nauczyciela.
 2. Za nieprzestrzeganie przez Pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, Pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 3. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie Pracownika,                      a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego Pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87. § 1. pkt 1-3 Kodeksu Pracy.
 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy.

§ 36

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia decyzji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu usprawiedliwienia Pracownika.
 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy Pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1. nie rozpoczyna się,                            a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się Pracownika do pracy.

§ 37

O zastosowanej karze Pracodawca zawiadamia Pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez Pracownika tego naruszenia oraz informuje go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia wkłada się do akt osobowych Pracownika.

§ 38

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy Pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

§ 39

1.   Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, Pracownik może    w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu              lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni   od jego wniesienia jest jednoznaczne z jego uwzględnieniem.

2.   Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

3.  W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchyleniu tej kary przez Sąd Pracy Pracodawca jest obowiązany zwrócić Pracownikowi równowartość kwoty tej kary. 

§ 40

1.   Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych Pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

2.   Przepis punktu 1. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez Pracodawcę albo wydania przez Sąd Pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 

Rozdział IX

Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa 

§ 41

 1. Podstawowym obowiązkiem każdego Pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy Pracownik jest zobowiązany:

1)  znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe;

2) uczestniczyć w organizowanych przez Pracodawcę szkoleniach z zakresu BHP   i ochrony przeciwpożarowej;

3)   dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

4)   stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5)   poddawać się wyznaczonym przez Pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się

      do zaleceń i wskazań lekarskich,

6)   niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy  lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,

7)  lojalnie współdziałać z Pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP,

8)   zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego i potwierdzić jego znajomość podpisem.

 1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1., w szczególności przez wydanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich.

      W szczególności Pracodawca jest zobowiązany do:

1)  organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne  i higieniczne warunki pracy,

2)  zapoznawania Pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie

     przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,

3)  kierowania Pracowników na badania lekarskie,

4)  dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego  oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej Pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 42

Zabrania się Pracownikom:

 1. wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodne z przeznaczeniem;
 2. samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia Pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

§ 43

Pracodawca może dopuścić Pracownika do wykonywania prac wyłącznie w wypadku,    gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego Pracownika.

§ 44

Środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenia w środki do mycia, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa Pracodawca.

 

§ 45

 1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracownika albo innych osób, Pracownik ma prawo                i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1., Pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.
 3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Rozdział X

Przepisy końcowe 

§ 46

 1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Regulamin może być przez Pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

§ 47

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości Pracowników, co każdy Pracownik zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem,            ale nie wcześniej niż 1 września 2011 r