Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

"Rozwijamy się z indywidualizacją"

Projekt "Rozwijamy się z indywidualizacją" był realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013.

Program został zfinansowany z funduszy Uni Europejskiej. Projekt realizowany był przez Urząd Marszalkowski w Łodzi w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W wyniku diagnozy przeprowadzonej w styczniu 2012r. w szkole wyłoniono 11 uczniów, którzy przystąpili do projektu. 

W ramach projektu realizowano zajęcia dla uczniów klas I-III:

- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją 

- zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

 

 Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

oraz zagrożonych dysleksją

Zajęcia te prowadzone były w naszej szkole od 25 września 2012 roku. 

Cele zajęć:

- stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

- kształcenie umiejętności poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym i ortograficznym)

- usprawnianie funkcji słuchowo-językowych 

- usprawnianie motoryki dużej oraz ogólnej koordynacji ruchowej

- kształcenie umiejętności pisania zgodnie z zasadami ortografii

- doskonalenie sprawności manualnej 

- usprawnianie funkcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej

- doskonalenie umiejętności czytania i pisania

- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- wdrażanie do koncentracji i aktywności podczas wykonywania zadań.

 

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia te prowadzone były w naszej szkole od 28 września 2012 roku. 

Cele zajęć:

- stymulowanie i wspomaganie rozwoju 

- korekta zaburzeń procesów poznawcznych

- harmonijny rozwój uczniów w sferze intelektualnej, emocjonalnej i sprawnościwej

- rekonstrukcja wiadomości i umiejętności 

- pozytywne nastawienie uczniów do nauki matematyki w warunkach szkolnych.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 

Zajęcia te prowadzone były w naszej szkole od 25 września 2012 roku.

Zakres prac uczniow na zajęciach:

- kreska- środkiem wypowiedzi plastycznej

- farby akwarelowe i plakatowe

- zabawy kolorem- barwne plamy

- funkcje znaki plastycznego- uśmiechnięte buźki

- kredki, farby, bibuła- łączenie różnych materiałów 

- ozdoby choinkowe i bożonarodzeniowe 

- zajęcia ruchowe- wykorzystano klocki "Koggi" (pozwalające na tworzenie kompozycji przestrzennych)

- motoryka mała i duża- platforolki, tęczowe liny, kule rehabilitacyjne, zestawy sprawnościowe (skoczek i balansujący)

- interpretacje muzyczne.

Cele zajęć:

- doskonalenie sprawności manualnych

- poznanie właściwości i cech farb 

- uzyskiwanie barw pochodnych z podstawowych 

- rozwijanie zdolności plastycznych 

- uwrażliwianie na otaczający świat.