Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Rada Rodziców

 Prezydium Rady Rodziców 2023/2024:

 

Przewodnicząca – Sylwia Kołaczek

Z-ca przewodnicząca – Judyta Grobelna - Znajewska

Sekretarz –Renata Wróbel

Skarbnik – Karolina Kolary  

Członek – Klaudia Burzyńska

Członek – Aleksandra Lelonkiewicz-Dubel

Członek – Małgorzata Kucińska

Członek- Edyta Doroba

Komisja Rewizyjna

                                                                                                                   Przewodnicząca – Magdalena Gajda

Sekretarz – Beata Pęczkowska

Członek – Martyna Kucińska

 

 

 

Zadania Rady Rodziców:

- występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

- uchwalanie w prozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

- opiniowanie progtamu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

- wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział rodziców uczniów danej szkoły,

- uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców,

- podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.