Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Rada Rodziców

 Prezydium Rady Rodziców 2022/2023:

 - przewodnicząca - Sylwia Kołaczek

- zastępca - Beata Pęczkowska

- sekretarz - Renata Wróbel

- skarbnik - Honorata Stefańska

- członkowie - Ewa Doroba, Karolina Kolary, Martyna Stefańska

 

 Komisja Rewizyjna :

- przewodnicząca - Justyna Grobelna-Znajewska

- sekretarz -Magdalena Gajda

 

 

 

Zadania Rady Rodziców:

- występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

- uchwalanie w prozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

- opiniowanie progtamu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

- wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział rodziców uczniów danej szkoły,

- uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców,

- podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.