Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ekopracownia

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Ekopracownia „Zielony Zakątek”

Przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Szkoła Podstawowa w Jamnie otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 24400zł, w ramach Konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia - 2015”.  Ekopracownia, która została utworzona w  ramach projektu   pn. Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej  ”Zielony Zakątek” w Szkole Podstawowejw Jamnnie obejmuje utworzenie ekopracowni przez zapewnienie jej nowoczesnego wyposażenia technicznego oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych, jak również stworzenia i wdrożenia  w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. Wartość ogólna zadania wynosi 25962,30zł.

 

Nauka w ekopracowni  będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego. Dzięki wyposażeniu nowej pracowni realizacja celów programu z przyrody będzie w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza będzie miała formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki. Możliwość zastosowania takich środków dydaktycznych ,jak: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, mikroskopy¸  symulatory procesów przyrodniczych  pozwolą na bezpośrednią obserwację środowiska przyrodniczego oraz zjawisk w nim zachodzących. Realizacja programu edukacyjnego w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia.

 

Nowoczesna edukacja ekologiczna  będzie ukierunkowana na zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w praktyce. Nauka w ekopracowni umożliwi uczniom zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia, dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń, a także prowadzeniu zajęć w terenie oraz analizy ich wyników przy wykorzystaniu wyposażenia powstałej pracowni.

 

Ogólnym celem programu edukacji ekologicznej jest wzbudzenie wśród uczniów  zainteresowania ekologią i otaczającym światem przyrody. Ponadto, realizacja programu ma przyczynić się  do kształtowania świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Program  ma na celu umożliwienie uczniom  rozumienia związków przyczynowo-skutkowych w relacjach zachodzących między człowiekiem a przyrodą, pogłębianie ich wiedzy na temat świata, fauny i flory oraz problemów ochrony środowiska.

 

Założenia programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony Zakątek” w Szkole Podstawowej w Jamnnie :

 

- program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z przyrody w szkole podstawowej i zawiera również zagadnienia wykraczające poza treści ujęte w podstawie programowej,

 

- okres realizacji programu – 1 rok,

 

-program obejmuje uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej,

 

-pracownia będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia do prowadzenia:

 

*zajęć z przyrody w wymiarze 10 godzin tygodniowo, co daje 334 godziny w ciągu roku szkolnego, odpowiednia: klasa IV- 96 godzin, klasa V- 96 godzin, klasa VI – 142 godziny w ciągu roku,

 

* zajęć pozalekcyjnych –„Opowieści o przyrodzie” –16 godzin w ciągu roku, zajęcia dla kl. I-III.

 

Zastosowane zostaną następujące metody pracy: pogadanki, mini wykłady, obserwacje, przeprowadzanie doświadczeń, metody aktywizujące: „burza mózgów”, „ drzewo decyzyjne”, mapa mentalna, inscenizacja, śnieżna kula, analiza plansz, map, programów multimedialnych, rozwiązywanie zadań z kart pracy, rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska, projekcja filmów, korzystanie z Internet, wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, przygotowanie wiadomości o tematyce ekologicznej na  gazetki szkolne, oznaczanie gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza, zajęcia w terenie, przygotowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach, uczestnictwo w wycieczkach, udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, organizacja uroczystości o charakterze ekologicznym.

 

Podsumowując, edukacyjny program ekologiczny „Dbam o zdrowie i czystą okolicę” oparty na wykorzystaniu ekopracowni składa się z czterech integracyjnych części:

 

  1. Treści z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej realizowane na lekcjach przyrody w szkole podstawowej
  2. Ekologiczne zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VI
  3. Zajęcia pozalekcyjne – „Opowieści o przyrodzie” zajęcia dla klas I-III
  4. Inne formy realizacji edukacji ekologicznej – Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi i organizowany z tej okazji konkurs: Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu łowickiego, Turniej wiedzy przyrodniczej dla klas I-III, udział w akcjach zbiórki surowców wtórnych, działalność Szkolnego Koła LOP.

 

Pracownia w ciągu roku będzie także udostępniana wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy będą zainteresowani realizowaniem zagadnień o tematyce ekologicznej.

 

Zakupione w ramach projektu meble oraz wyposażenie zostały usytuowane w sposób zapewniający uczniom jak najlepsze warunki nauczania.

 

Zakupiona tablica interaktywna jest umieszczona na ścianie za biurkiem nauczyciela, projektor –na suficie. Na stoliku nauczyciela znajduje się laptop wraz z oprogramowaniem . Biurko usytuowane jest tak, aby zapewniało wszystkim uczniom  dobrą widoczność. Stoliki jednoosobowe i krzesła ustawione są w trzech rzędach, uczniowie mają doskonały dostęp do tablicy interaktywnej. Wszystkie szafki na pomoce dydaktyczne, w tym mikroskopy i preparaty mikroskopowe  oraz stojak do przechowywania map są ustawione tak, aby uczniowie mieli łatwą do nich dostępność. Na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych została umieszczona fototapeta przedstawiająca krajobraz naturalny.

 

W oknach są zamontowane zielono – żółte  rolety.

 

Ekopracownia jest wykorzystywane w celach innych niż edukacja ekologiczna: prowadzenia zajęć komputerowych, prowadzenia godzin z wychowawcą,  przygotowania uczniów do konkursów i turniej, prowadzenia zajęć otwartych dla rodziców, rad szkoleniowych i konferencji metodycznych.

 

W realizacji programu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016 przy wykorzystaniu ekopracowni bierze udział 42 uczniów naszej szkoły.

 

W utworzenie ekopracowni zaangażowani są rodzice oraz pracownicy szkoły. Pomoc rodziców oraz pracowników szkoły ma charakter niefinansowy, tzn. nie otrzymali z tego tytułu żadnych dodatkowych wynagrodzeń.

Rodzice oraz pracownicy szkoły wykonali następujący zakres prac:

- wynoszenie i usuwanie mebli i wyposażenia obecnie znajdującego się w klasie,

-malowanie klasy,

- przyklejenie fototapety,

- zamontowanie nowych mebli i krzesełek,

- ustawienie zakupionych mebli i wyposażenia,

- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac remontowych pracowni.

Koszt zakupu materiałów do malowania pomieszczenia pracowni został sfinansowany przez  rodziców.

link do strony: 

www.zainwestujwekologie.pl


Artykuły