Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Projekty unijne

 Rok szkolny 2013/2014  

Od września 2013 r. przygotowywany był  Projekt pn. „Sukces osiągniemy, gdy w przedszkola zainwestujemy”    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu   upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który zakładał doposażenie przedszkoli w  szkole w pomoce dydaktyczne, zabawki,  sprzęt komputerowy, urządzenia placu zabaw, akcesoria łazienkowe, akcesoria   wyposażenia . W ramach projektu doposażono dwa oddziały przedszkolne w naszej szkole. Projekt realizowany był do 31.08.2014r.

 Rok szkolny 2012/2013 

 

 

W  roku szkolnym 2012/2013 w szkole były prowadzone projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej:

 

1.Projekt „Rozwijamy   się z indywidualizacją”

Ikona

 

 

realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup


 o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

W wyniku diagnozy przeprowadzonej w styczniu 2012 roku wyłoniono w szkole 11 uczniów, którzy przystąpią pili do Projektu „ Rozwijamy się z indywidualizacją” .

 

W ramach projektu były realizowane zajęcia dla uczniów klas I-III.

  • Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  oraz zagrożonych dysleksją  prowadzić będzie p. Kantorek Anna
  • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzić będzie p. Kobierecka Ewa
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie  prowadzić będzie p. Brzozowska Beata

2.Projekt regionalny„Podnoszenie świadomości najmłodszej społeczności lokalnej poprzez poznanie kultury i zwyczajów regionu łowickiego”.

               

złożony w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO” o przyznanie pomocy w ramach działania 413, tzn. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

 

 „Każdy lud może żyć i rozwijać się dotąd,

 

Dokąd zna i miłuje swoją przeszłość.

 

Ginie, gdy traci do niej szacunek.”

 

Seneka, I w.pn.e.

 

 

 

        Powyższe motto  przyświecało realizacji projektu o charakterze regionalnym, jaki realizowano  od października 2012 r.


w każdej ze szkół prowadzonych  przez Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty Gminy Łowicz, a więc w Szkole Podstawowej    w Jamnie, w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie i Szkole


Podstawowej w Wygodzie.      

 

        Wszystkie działania wynikają ze złożonego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO” wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413, tzn. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na dofinansowanie przedsięwzięcia „Podnoszenie świadomości najmłodszej społeczności lokalnej poprzez poznanie kultury i zwyczajów regionu łowickiego”.

 

      Bogactwo kulturalne Ziemi Łowickiej powinno być propagowane już wśród najmłodszych członków środowiska wiejskiego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła zwiększyć poczucie lokalnej tożsamości wiejskiej i umożliwić jej dalszy rozwój poprzez zapewnienie uczniom szkół poznania kultury regionu, w którym się urodzili, żyją i są wychowywani. W przyszłości zaowocuje to zachowaniem dziedzictwa kulturowego   i specyfiki obszarów wiejskich. W rezultacie wzrośnie poziom wiedzy związany z tradycjami i obrzędami łowickimi, jak również poziom dumy małych mieszkańców wsi z obyczajów występujących na ich terenie. Wzmocnieniu ulegną również wzajemne relacje, poprzez wspólne wyjazdy i przygotowanie projektów tematycznych. Dzieci zaczną się identyfikować z lokalną społecznością, nawiążą nowe kontakty, docenią wartość regionu łowickiego, rozwiną podstawowe umiejętności współpracy w grupie, zaczną utożsamiać elementy historii regionu łowickiego z wydarzeniami z tradycji rodzinnych. Poznanie podstawowych elementów językowej, gwarowej komunikacji, miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów było rezultatem przeprowadzenia projektu. Ważnym elementem edukacji regionalnej było też doświadczenie procesu powstawania wytworów sztuki ludowej – uczniowie nabyli nowe umiejętności na zajęciach z wycinankarstwa i bibułkarstwa, hafciarstwa oraz garncarstwa.

 

      Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu ustalony został na koniec czerwca 2013 roku (w czasie trwania roku szkolnego 2012/2013). Działaniami objęte zostały wszystkie dzieci uczęszczające do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie i zamieszkujące w regionie łowickim wraz z opiekunami - nauczycielami. Projekt realizowany był poza zajęciami lekcyjnymi.

 

 

 

Harmonogram działań w ramach projektu

 

 

 

Terminy/czas wykonania

Zakres tematyczny zadania / czynności projektowe

październik 2012 r.

Spotkanie informacyjne:

- organizacja grupy koordynatorów działań na terenie szkoły,

- opracowanie zagadnień tematycznych do realizacji w ramach projektu.

listopad 2012 r.

1. Ustalenie przez nauczycieli źródeł wiadomości i materiałów niezbędnych do realizacji działań.

2. Opracowanie regulaminów konkursów:

- konkurs fotograficzny pt.: „Ziemia Łowicka w obiektywie młodego Księżaka”,

- konkurs na makietę zagrody/chaty łowickiej z parą Łowiczaków,

- quiz sprawdzający wiedzę na temat Ziemi Łowickiej pt.: „Co każdy Łowiczak wiedzieć powinien”.

3. Zapoznanie uczniów z ogólnymi informacjami o Księstwie Łowickim – wprowadzenie do działań projektowych.

4. Informacja dla uczniów i rodziców nt. realizowanego projektu i planowanych działań, ogłoszenie konkursów.

grudzień 2012 r.

– styczeń 2013 r.

1. Jasełka na łowicką nutę:

- opracowanie scenariuszy inscenizacji z motywem przewodnim tradycji Księstwa Łowickiego,

- realizacja jasełek i występu uczniowskiego.

2. Tradycje świąteczne Księżaków wczoraj i dziś:

- dekoracje bożonarodzeniowe,

- potrawy wigilijne,

- obrzędy świąteczne, noworoczne i karnawałowe.

luty 2013 r.

Przyśpiewki łowickie i ludowe granie:

- pieśni ludowe Łowiczaków,

- przyśpiewki nie tylko weselne,

- tańce ludowe Księżaków.

marzec 2013 r.

1. „Hej, łowickie, jakie cudne…” – warsztaty rękodzieła ludowego:

- wycinankarstwo: gwiozdy, kodry i tasiemki,

- bibułkarstwo: pająki i girlandy,

- hafciarstwo „igłą malowane”.

2. Tradycje Wielkiej Nocy na terenach Księstwa Łowickiego:

- obrzędy wielkopostne i wielkanocne,

- dekoracje świąteczne.

kwiecień 2013 r.

1. Rozstrzygnięcie konkursów projektowych:

- konkurs fotograficzny pt.: „Ziemia Łowicka w obiektywie młodego Księżaka”,

- konkurs na makietę zagrody/chaty łowickiej z parą Łowiczaków,

- quiz sprawdzający wiedzę na temat Ziemi Łowickiej pt.: „Co każdy Łowiczak wiedzieć powinien”,

(przeprowadzenie działań konkursowych, opracowanie wyników, wyłonienie laureatów, prezentacja prac konkursowych)

2. Dziedzictwo kulturowe Ziemi Łowickiej:

- wyjazd do Muzeum Ludowego Rodziny Brzozowskich w Sromowie,

- wyjazd na warsztaty rękodzieła ludowego i pokaz sztuki garncarskiej prowadzone przez twórców ludowych w Nieborowie.

maj 2013 r.

Opracowanie tematów dotyczących dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej przez uczniów poszczególnych szkół:

1. „Z historii Księstwa Łowickiego” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jamnie,

2. „Sztuka ludowa i rzemiosło Ziemi Łowickiej” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie,

3. „Zwyczaje i obrzędy Łowiczan” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Wygodzie,

(dobór literatury i materiałów niezbędnych do opracowania prezentacji na dany temat, weryfikacja wiadomości i pomysłów   na zaprezentowanie pracy grupy, realizacja wskazanego tematu).

maj/czerwiec 2013 r.

„Przechowajcie to dziedzictwo!. Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!” (Jan Paweł II)

Podsumowanie działań i zakończenie projektu w Skansenie Ziemi Łowickiej w Maurzycach:

- prezentacja działań projektowych i ich efektów,

- ekspozycja prac nagrodzonych w konkursach

- przedstawienie opracowań tematów dotyczących dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej przygotowanych przez uczniów szkół w Jamnie, Niedźwiadzie  i Wygodzie:

1. „Z historii Księstwa Łowickiego”,

2. „Sztuka ludowa i rzemiosło Ziemi Łowickiej”,

3. „Zwyczaje i obrzędy Łowiczan”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - prezentacja obrzędu weselnego w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”,

- degustacja potraw regionalnych,

- integracja Księżaków. /wspólna zabawa integracyjna Księżaków.

 

                                                                                                                                                                                                                

 

     Projekt nie  generował zysków. Wpłynął pozytywnie na wzrost identyfikacji dzieci   z regionem, wzrost poczucia dumy z przynależności do małej ojczyzny, zachowania niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego.

 

 

Artykuły