Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Historia szkoły

Historia szkoły

 

Rys historyczny

 

Początki szkolnictwa Niedźwiady i okolicznych wsi sięgają I połowy XIX w.

 

Źródła historyczne podają dwie daty powstania i budowy niedźwiedzkiej szkoły: 1833 r. i 1840 r.

 

1833 (1840) r.-pobudowany zostaje budynek szkolny w Niedźwiadzie, budowy dokonało Towarzystwo Szkolne, którego członkami były gromady wiejskie wsi: Niedźwiady, Klewkowa, Świeryża, Goleńska i Chąśna. Pierwszym nauczycielem jest Koźmiński, którego pamięć utrwaliła się z powodu bardzo surowych metod wychowawczych. Szkoła jest szkołą jednoklasową, nauka w szkole jest dobrowolna, trwa od świtu do nocy w miesiącach od listopada do połowy marca. Naukę prowadzi się w dwóch językach: polskim i rosyjskim. Drewniany, szkolny budynek jest zbyt ciasny dla ponad 100 uczniów, dlatego lekcje odbywają się w izbach wynajmowanych u gospodarzy. Kolejnymi nauczycielami są: Szczepanik, Franciszek Strąk,, Józef Perzyna, Antoni Perzyna, Krzywicki, Dorobówna, Piotr Perzyna. Na przełomie XI i XX w. zmienia się wizerunek szkoły z drewnianej na murowaną (wówczas nauczycielem jest Franciszek Strąk).

 

1 sierpnia 1930 r.-podniesiono stopień organizacyjny szkoły z jednoklasowej do dwuklasowej. Pracę podejmują Mieczysława i Julian Długołęccy-pan Julian jest kierownikiem szkoły. W następnych latach szkoła coraz bardziej rozszerza zakres przekazywanej wiedzy i zwiększa swój udział w wychowaniu młodego pokolenia. Powstaje samorząd szkolny, Szkolna Kasa Oszczędności, organizowane są przedstawienia, pogadanki, wycieczki, zbiórki pieniędzy na pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki, dla najuboższych. Bardzo uroczyście obchodzone są  święta: 3 Maja i 11 Listopada (Święto Wolności obecnie Święto Niepodległości).

 

1 września 1939 r.-wybucha II wojna światowa; kierownik Julian Długołęcki uczestniczy w działaniach wojennych. Podczas okupacji pozostali nauczyciele niedźwiedzkiej szkoły prowadzą tajne nauczanie.

 

1 września 1945 roku szkoła w Niedźwiadzie jest pełną siedmioklasową Publiczną Szkołą Powszechną. Po odejściu J. Długołęckiego kierownikiem zostaje Józef Gałaj.

 

 

 

Wspólnie z małżonką Barbarą  i nauczycielami kierownik J. Gałaj boryka się z licznymi problemami: brakiem nauczycieli, sprzętu, pomocy dydaktycznych, podręczników, książek. Szkoła posiada tylko jedną klasę w budynku własnym, pozostałe izby lekcyjne (odległość między nimi wynosiła do1 km) wynajmowano u okolicznych rolników. Nauczyciele przeciążeni są pracą. Oprócz pracy szkolnej  i pozaszkolnej prowadzą wieczorowe kursy dla analfabetów, kursy uzupełniające w zakresie szkoły podstawowej.

 

20 listopada 1947 roku pod przewodnictwem Józefa Gałaja powstaje Komitet Budowy Szkoły. Ze społecznością sąsiadujących wsi uzgodniono lokalizację kompleksu szkolnego-przy skrzyżowaniu dróg. Kompleks szkolny obejmować miał: budynek szkolny o 7 salach, salę gimnastyczną oraz mieszkania dla nauczycieli. Przez kolejne lata wytężoną, ofiarną pracą ludność okolicznych wiosek wznosi swoją szkołę.

 

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie istnieje ponad pół wieku. Obecny budynek szkolny przekazano do użytku w pierwszych miesiącach roku 1950. Urzędowej daty otwarcia nie znamy. Można przypuszczać, iż budynek całkowicie został zaadoptowany w latach następnych. Założenia Komitetu Budowy nie zostały w pełni zrealizowane; nie wybudowano sali gimnastycznej.

 

Nowa szkoła, to szkoła o jakiej marzyło niejedno dziecko, stała się chlubą społeczności lokalnej. Dwukondygnacyjna, z jasnymi, przestronnymi klasami, szerokimi korytarzami, biblioteką, mogła pomieścić ponad 200 uczniów.

 

Dotychczasowa kadra-Józef Gałaj, Barbara Gałaj, Krystyna Głowacka jest niewystarczająca. W dalszym ciągu brak nauczycieli utrudnia właściwe zorganizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Mimo trudności szkoła tętni życiem. Działa biblioteka, świetlica, SKS, PCK, TPPR, ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, zespoły artystyczne wystawiają przedstawienia (rokrocznie szkoła organizuje dożynki środowiskowe), uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych.

 

Od roku 1964 do połowy lat 70-tych w placówce pod kierunkiem Józefa Gałaja działa Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Cieszy się ona uznaniem i popularnością nie tylko w obwodzie szkolnym, naukę pobierają również uczniowie z odległych gmin. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują do podnoszenia efektywności prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych.

 

 

 

 

W latach 1974-1981 Szkołą Podstawowa w Niedźwiadzie staje się Zbiorczą Szkołą Gminną. Pierwszym jej dyrektorem został Edward Warda, po nim kierownictwo objął Szczepan Rosak. Wybrano szkołę w Niedźwiadzie, gdyż była to największa i najbardziej okazała placówka na terenie gminy Łowicz.

 

Przez kolejne lata szkoła kontynuuje działania zmierzające do pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości ucznia, zapewnia opiekę i ochronę. Zdolniejsi uczniowie zdobywają laury na olimpiadach przedmiotowych, konkursach. Sprawni, wysportowani w dyscyplinach lekkoatletycznych zwyciężają tych, którzy ćwiczą w doposażonych salach gimnastycznych.

Liczne dyplomy i puchary są tego najlepszym dowodem.

 

Szkoła jest placówką kulturotwórczą w środowisku, organizowane są imprezy i uroczystości dla lokalnej społeczności. Od 1992 r. rokrocznie dzieci i młodzież wystawiają wystawiają dla seniorów tradycyjne jasełka. Podczas tych spotkań czas spędza wspólnie łamiąc się opłatkiem od 3 do 4 pokoleń mieszkańców okolicznych wsi. Na stałe w kalendarz imprez wpisany jest plebiscyt na sportowca roku. Zainicjowany w 1994 r. cieszy się rokrocznie dużym powodzeniem. Uczniowie o największych osiągnięciach sportowych otrzymują cenne nagrody od zaprzyjaźnionych ze szkołą sponsorów.

 

 

W wyniku przemian i decyzji władz zwierzchnich od 1 września 2011r Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie  podlega pod Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 

Placówka pragnie kontynuować dobre tradycje polskiej szkoły, pragnie kształcić i wychowywać młodego człowieka na potrzeby XXI w.

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w latach 1946-2013

 

Józef Gałaj - pierwszy kierownik szkoły, inicjator jej budowy

 

Stefania Woźniak

 

Edward Warda

 

Szczepan Rosak-dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Niedźwiadzie

 

Barbara Aleksandrowicz

 

Andrzej Adamczyk

 

Adolf Czerwiński

 

Teresa Drożdżewska

 

Alicja Kocbuch

 

Marzanna Kujawiak