Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Liga Ochrony Przyrody

"Ziemia nie jest własnością człowieka. To człowiek należy do Ziemi".

 

 W naszej szkole kolejny rok aktywnie działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, którego opiekunkami są panie : Małgorzata Ostrowska i Anna Pełka

      Główną ideą prowadzenia Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody jest rozbudzenie ekologicznych zainteresowań uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka, kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwianie na konieczność jej ochrony,

poznawanie piękna przyrody i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych, podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska i wszelkich form życia, kształcenie umiejętności przewidywania skutków działalności człowieka w środowisku, poznawanie form ochrony przyrody, propagowanie zdrowego stylu życia,

 zachęcanie dzieci do aktywnej działalności na rzecz szkoły i środowiska.

Praca na szkolnym skalniku

 

Uczniowie dbają o zieleń w szkole i poza szkołą. Pielęgnują rośliny w klasach i na szkolnym skalnikach. Kolejny rok współpracujemy z Kołem Łowieckim Łowiczanin w Łowiczu. W czasie zimy wspólnie  prowadzimy akcję dokarmiania ptaków. Myśliwi dostarczają karmę dla ptaków,  by uczniowie podczas mrozów mieli czym dożywiać głodne ptaki. Rokrocznie uczniowie biorą udział w konkursie na najładniejszy karmnik. Zawieszamy je później przed szkołą na drzewach, wymieniamy w miarę potrzeb. Mamy więc wiele miejsc, w których później możemy obserwować  piękne  ptaki  zimujące w naszej miejscowości.

Promocja ekologicznego stylu życia wśród uczniów 

 

 Jesteśmy organizatorami  apeli np. na Dzień Ziemi, zbiórek surowców wtórnych. Rozwijamy świadomość ekologiczną wśród uczniów, prowadząc wiele ciekawych pogadanek na lekcjach wychowawczych.

Zadania realizowane poprzez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody promują działalność szkoły w środowisku, podwyższają jakość pracy szkoły.

Działalność Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody będzie kontynuowana w następnych latach, wzbogacana o doświadczenia i zmieniające się potrzeby szkoły i środowiska.

W roku szkolnym 2019/2020 do SKLOP należą chętne dzieci z oddziału 5-6-latków i  uczniowie z klas I-VIII.