Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Projekty Unijne

 W roku szkolnym 2012/2013 w szkole są prowadzone projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej:

 

1.Projekt Rozwijamy   się z indywidualizacją”

 

      Ikona

realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie

 

 do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku diagnozy przeprowadzonej w styczniu 2012 roku wyłoniono w szkole 17 uczniów, którzy przystąpili do Projektu „ Rozwijamy się z indywidualizacją” .

W ramach projektu realizowane są zajęcia dla uczniów klas I-III.

  • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  oraz zagrożonych dysleksją  prowadzi  p. Małgorzata Ostrowska
  • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzi p. Anna Pełka
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie  prowadzi p. Maria Bończak

2.Projekt regionalny„Podnoszenie świadomości najmłodszej społeczności lokalnej poprzez poznanie kultury i zwyczajów regionu łowickiego”.

 

               

                       

  

złożony w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO” o przyznanie pomocy w ramach działania 413, tzn. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

 „Każdy lud może żyć i rozwijać się dotąd,

 

Dokąd zna i miłuje swoją przeszłość.

 

Ginie, gdy traci do niej szacunek.”

 

Seneka, I w.pn.e.

        Powyższe motto przyświeca realizacji projektu o charakterze regionalnym, jaki realizowany jest od października 2012 r. w każdej ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, a więc w Szkole Podstawowej w Jamnie, w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie i Szkole Podstawowej w Wygodzie.      

        Wszystkie działania wynikają ze złożonego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO” wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413, tzn. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na dofinansowanie przedsięwzięcia „Podnoszenie świadomości najmłodszej społeczności lokalnej poprzez poznanie kultury i zwyczajów regionu łowickiego”.

      Bogactwo kulturalne Ziemi Łowickiej powinno być propagowane już wśród najmłodszych członków środowiska wiejskiego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zwiększyć poczucie lokalnej tożsamości wiejskiej i umożliwić jej dalszy rozwój poprzez zapewnienie uczniom szkół poznania kultury regionu, w którym się urodzili, żyją i są wychowywani. W przyszłości zaowocuje to zachowaniem dziedzictwa kulturowego   i specyfiki obszarów wiejskich. W rezultacie wzrośnie poziom wiedzy związany z tradycjami i obrzędami łowickimi, jak również poziom dumy małych mieszkańców wsi z obyczajów występujących na ich terenie. Wzmocnieniu ulegną również wzajemne relacje, poprzez wspólne wyjazdy i przygotowanie projektów tematycznych. Dzieci zaczną się identyfikować z lokalną społecznością, nawiążą nowe kontakty, docenią wartość regionu łowickiego, rozwiną podstawowe umiejętności współpracy w grupie, zaczną utożsamiać elementy historii regionu łowickiego z wydarzeniami z tradycji rodzinnych. Poznanie podstawowych elementów językowej, gwarowej komunikacji, miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów będzie rezultatem przeprowadzenia projektu. Ważnym elementem edukacji regionalnej będzie też doświadczenie procesu powstawania wytworów sztuki ludowej – uczniowie nabędą nowe umiejętności na zajęciach z wycinankarstwa i bibułkarstwa, hafciarstwa oraz garncarstwa.

      Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu ustalony został na koniec czerwca 2013 roku (w czasie trwania roku szkolnego 2012/2013). Działaniami objęte zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie i zamieszkujące w regionie łowickim wraz z opiekunami - nauczycielami. Projekt realizowany będzie poza zajęciami lekcyjnymi.

Harmonogram działań w ramach projektu

 

Terminy/czas wykonania

Zakres tematyczny zadania / czynności projektowe

październik 2012 r.

Spotkanie informacyjne:

- organizacja grupy koordynatorów działań na terenie szkoły,

- opracowanie zagadnień tematycznych do realizacji w ramach projektu.

listopad 2012 r.

1. Ustalenie przez nauczycieli źródeł wiadomości i materiałów niezbędnych do realizacji działań.

2. Opracowanie regulaminów konkursów:

- konkurs fotograficzny pt.: „Ziemia Łowicka w obiektywie młodego Księżaka”,

- konkurs na makietę zagrody/chaty łowickiej z parą Łowiczaków,

- quiz sprawdzający wiedzę na temat Ziemi Łowickiej pt.: „Co każdy Łowiczak wiedzieć powinien”.

3. Zapoznanie uczniów z ogólnymi informacjami o Księstwie Łowickim – wprowadzenie do działań projektowych.

4. Informacja dla uczniów i rodziców nt. realizowanego projektu i planowanych działań, ogłoszenie konkursów.

grudzień 2012 r.

– styczeń 2013 r.

1. Jasełka na łowicką nutę:

- opracowanie scenariuszy inscenizacji z motywem przewodnim tradycji Księstwa Łowickiego,

- realizacja jasełek i występu uczniowskiego.

2. Tradycje świąteczne Księżaków wczoraj i dziś:

- dekoracje bożonarodzeniowe,

- potrawy wigilijne,

- obrzędy świąteczne, noworoczne i karnawałowe.

luty 2013 r.

Przyśpiewki łowickie i ludowe granie:

- pieśni ludowe Łowiczaków,

- przyśpiewki nie tylko weselne,

- tańce ludowe Księżaków.

marzec 2013 r.

1. „Hej, łowickie, jakie cudne…” – warsztaty rękodzieła ludowego:

- wycinankarstwo: gwiozdy, kodry i tasiemki,

- bibułkarstwo: pająki i girlandy,

- hafciarstwo „igłą malowane”.

2. Tradycje Wielkiej Nocy na terenach Księstwa Łowickiego:

- obrzędy wielkopostne i wielkanocne,

- dekoracje świąteczne.

kwiecień 2013 r.

1. Rozstrzygnięcie konkursów projektowych:

- konkurs fotograficzny pt.: „Ziemia Łowicka w obiektywie młodego Księżaka”,

- konkurs na makietę zagrody/chaty łowickiej z parą Łowiczaków,

- quiz sprawdzający wiedzę na temat Ziemi Łowickiej pt.: „Co każdy Łowiczak wiedzieć powinien”,

(przeprowadzenie działań konkursowych, opracowanie wyników, wyłonienie laureatów, prezentacja prac konkursowych)

2. Dziedzictwo kulturowe Ziemi Łowickiej:

- wyjazd do Muzeum Ludowego Rodziny Brzozowskich w Sromowie,

- wyjazd na warsztaty rękodzieła ludowego i pokaz sztuki garncarskiej prowadzone przez twórców ludowych w Nieborowie.

maj 2013 r.

Opracowanie tematów dotyczących dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej przez uczniów poszczególnych szkół:

1. „Z historii Księstwa Łowickiego” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jamnie,

2. „Sztuka ludowa i rzemiosło Ziemi Łowickiej” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie,

3. „Zwyczaje i obrzędy Łowiczan” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Wygodzie,

(dobór literatury i materiałów niezbędnych do opracowania prezentacji na dany temat, weryfikacja wiadomości i pomysłów   na zaprezentowanie pracy grupy, realizacja wskazanego tematu).

maj/czerwiec 2013 r.

„Przechowajcie to dziedzictwo!. Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!” (Jan Paweł II)

Podsumowanie działań i zakończenie projektu w Skansenie Ziemi Łowickiej w Maurzycach:

- prezentacja działań projektowych i ich efektów,

- ekspozycja prac nagrodzonych w konkursach

- przedstawienie opracowań tematów dotyczących dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej przygotowanych przez uczniów szkół w Jamnie, Niedźwiadzie  i Wygodzie:

1. „Z historii Księstwa Łowickiego”,

2. „Sztuka ludowa i rzemiosło Ziemi Łowickiej”,

3. „Zwyczaje i obrzędy Łowiczan”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - prezentacja obrzędu weselnego w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”,

- degustacja potraw regionalnych,

- integracja Księżaków. /wspólna zabawa integracyjna Księżaków.

                                                                                                                                                                                                                

     Projekt nie będzie generował zysków. Wpłynie pozytywnie na wzrost identyfikacji dzieci   z regionem, wzrost poczucia dumy z przynależności do małej ojczyzny, zachowania niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego.

Artykuły