Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący:

Jakub Zając

Zastępca przewodniczącego:

Kamil Miazek

Skarbnik:

Maciej Kruk

 

Pozostali członkowie:

Filip Wachowski

Patryk Płuska 

Brajan Szegda

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

 

Reprezentujemy interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. Przedstawiamy Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak, np:

-prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 -prawo do organizacji życia szkolnego,

 -prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

-prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu,

-opracowujemy plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Zapis dotyczący Samorzadu Uczniowskiego w Statucie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie:

 

 

§ 12

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski:

 

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

3. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 

2) prawo do organizacji życia szkolnego,

 

3) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 

6) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

7) prawo do opiniowania przedstawionych przez dyrektora szkoły propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4. Zasady powoływania, funkcjonowania i zakres działania samorządu określa uchwalony przez ogół uczniów regulamin samorządu uczniowskiego. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów szkoły wobec dyrektora, rady pedagogicznej w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły oraz realizacji praw uczniowskich.