Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Oświata Zdrowotna

PLAN PRACY OŚWIATY ZDROWOTNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDŹWIADZIE

 

            W celu zminimalizowania zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji, istnieje potrzeba stworzenia programu profilaktycznego w zakresie ochrony zdrowia, życia, higieny i opieki medycznej zarówno w szkole, jak i w środowisku rodzinnym dzieci.

Program profilaktyczny Oświaty Zdrowotnej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie obejmuje następujące działy:

 1. Zapobieganie chorobom oraz higiena osobista.
 2. Ochrona środowiska naturalnego.

III. Profilaktyka uzależnień.

IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 1. Przeciwdziałanie agresji i zachowaniom niepożądanym.

Cele programu

 1. Pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia i życia dzieci.
 2. Uświadamienie związku między zdrowiem człowieka a jego stylem życia.
 3. Kształtowanie postaw umożliwiających zapobieganie chorobom i nałogom oraz stosowanie zasad higieny i bezpieczeństwa.
 4. Wytworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
 5. Systematyczna edukacja prozdrowotna – wykorzystywanie wszystkich okoliczności do edukacji zdrowia, korzystanie z różnych służb oraz możliwości w szkole i poza nią.
 6. Dążenie do harmonizowania informacji z różnych źródeł (środki masowego przekazu, reklamy, rodzina, szkoła, rówieśnicy, służba zdrowia, policja).
 7. Tworzenie środowiska życia, nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu.
 8. Pozyskanie do aktywności na rzecz zdrowia społeczności lokalnej i wspieranie jej wysiłków.
 9. Budowanie zdrowej polityki publicznej, w której ustawodawstwo, polityka finansowa, podatki, usługi, produkcja uwzględniają sprawy bezpieczeństwa i zdrowia, a decydenci na różnych poziomach są świadomi skutków zdrowotnych swoich decyzji i akceptują swą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie.

Realizacja celów programu profilaktycznego oświaty zdrowotnej.

            Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej. Dla osiągnięcia tego celu należy:

a)      zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne nauki i pracy (budynek, rekreacja, posiłki, bezpieczeństwo itp.);

b)     zachęcić do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne  i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów;

c)      umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości;

d)     kształtować dobre relacje między uczniami i pracownikami, szkołą i rodzicami oraz społecznością ludzką, przeciwdziałać powstawaniu agresji wśród uczniów, eliminować działania niepożądane;

e)      wykorzystywać wszelkie dostępne środki dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia;

f)      planować wszechstronną edukację zdrowotną;

g)     wyposażyć uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy zdrowia i ochrony środowiska fizycznego;

h)     włączyć do działań szkoły służby wspomagające pracę z zakresu promocji i edukacji prozdrowotnej oraz pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

Tematyka programu oświaty zdrowotnej.

I. Zapobieganie chorobom i higiena osobista.

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Propagowanie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
 3. Zapobieganie chorobom brudnych rąk.
 4. Zapobieganie chorobom skóry.
 5. Zapobieganie gruźlicy i chorobom płuc.
 6. Zapobieganie HIV / AIDS.
 7. Zapobieganie chorobom wzroku.
 8. Zapobieganie próchnicy zębów.
 9. Zapobieganie przeziębieniu.
 10. Pomoc w nagłych wypadkach (urazy, skaleczenia, otarcia, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, omdlenia).
 11. Higiena osobista.
 12. Zapobieganie powstawaniu agresji i działań niepożądanych.
 13. Szczepienia ochronne.
 14. Udział w konkursach o tematyce zdrowotnej na różnych szczeblach.

II. Ochrona środowiska naturalnego.

 1. Czynniki środowiskowe zagrażające zdrowiu.

a)      zanieczyszczenie powietrza – dymy, gazy, pyły powstające w wyniku spalania tworzyw sztucznych, śmieci, wybuchów jądrowych, paliw samochodowych;

b)     zanieczyszczenie gleby – śmietniska, tworzywa sztuczne, substancje chemiczne;

c)      zanieczyszczenie wód – płynne substancje chemiczne, kanalizacja, zanieczyszczenie dna zbiornika wodnego.

 1. Bezpieczne składowanie i odpowiednie oznaczenie pojemników zawierających środki czyszczące, paliwa, rozpuszczalniki, pestycydy itp.
 2. Potencjalne zagrożenia zatrucia substancjami chemicznymi (lekarstwa, opryski itp.)
 3. Budowa osiedli, szkół, przedszkoli, placów zabaw z dala od dróg, na których panuje wzmożony ruch pojazdów.

III. Zapobieganie nałogom.

 1. Rodzaje nałogów – palenie tytoniu, alkoholizm, narkomania.
 2. Przyczyny i skutki uzależnień.
 3. Środki powodujące uzależnienia.
 4. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych.

IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 1. Znajomość podstawowych znaków i zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa

      w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów i kandydatów na rowerzystów.

 1. Nawyki i przyzwyczajenia niezbędne dla bezpiecznego kulturalnego uczestnictwa

      w ruchu drogowym ( karta rowerowa dla uczniów kl. IV ).

 1. Właściwe normy współżycia między ludźmi: odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego, wzajemne kontakty i pomoc.
 2. Organizowanie dla uczniów kl. 0 – III akcji „Jabłuszko – Cytrynka” przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
 3. Organizowanie w ramach pracy koordynatora BRD spotkań przedstawicieli policji z uczniami kl. IV – VI w celu przeprowadzania pogadanek dotyczących bezpieczeństwa.

V. Przeciwdziałanie agresji i zachowaniom niepożądanym.

 1. Rozmowy na temat właściwego zachowania się w sytuacjach konfliktowych.
 2. Reakcje na wszelkiego rodzaju zachowania niepożądane.
 3. Sposoby rozwiązań w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych.
 4. Eliminowanie w społeczności szkolnej zachowań agresywnych.
 5. Organizowanie spotkań przedstawicieli policji z rodzicami i uczniami w celu przeprowadzania pogadanek na temat przeciwdziałania agresji w szkole i poza szkołą oraz skutków niewłaściwych zachowań.

Wymienione treści programowe realizowane będą na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych przez pogadanki, rozmowy indywidualne, wystawki i pokazy, konkursy, filmy, imprezy, akcje.

Realizacja zadań oświatowo – zdrowotnych  uwzględnia współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łowiczu, Powiatową Komendą Policji w Łowiczu, lekarzem i pielęgniarką szkolną oraz rodzicami.

Opiekun Oświaty Zdrowotnej – Lucyna Okraska

W naszej szkole opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka - p. Monika Więcek-Maj w każdą środę w godz. 8.00 -12.00

Artykuły