Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

Ekopracownia - Zielona klasa na medal

Przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji  w ramach Konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.  Ekopracownia, która została utworzona w  ramach projektu   pn. Utworzenie ekopracowni  ”Zielona klasa na medal” w szkole w Niedźwiadzie obejmuje utworzenie ekopracowni przez zapewnienie jej nowoczesnego wyposażenia technicznego oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych, jak również stworzenia i wdrożenia  w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Nauka w ekopracowni  będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego. Dzięki wyposażeniu nowej pracowni realizacja celów programu z przyrody będzie w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza będzie miała formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki. Możliwość zastosowania takich środków dydaktycznych ,jak: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, mikroskopy¸ wizualizer,  symulatory procesów przyrodniczych  pozwolą na bezpośrednią obserwację środowiska przyrodniczego oraz zjawisk w nim zachodzących. Realizacja programu edukacyjnego w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia.

Nowoczesna edukacja ekologiczna  będzie ukierunkowana na zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w praktyce. Nauka w ekopracowni umożliwi uczniom zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia, dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń, a także prowadzeniu zajęć w terenie oraz analizy ich wyników przy wykorzystaniu wyposażenia powstałej pracowni.

Ogólnym celem programu edukacji ekologicznej jest wzbudzenie wśród uczniów  zainteresowania ekologią i otaczającym światem przyrody. Ponadto, realizacja programu ma przyczynić się do kształtowania świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Program ma na celu umożliwienie uczniom rozumienia związków przyczynowo-skutkowych w relacjach zachodzących między człowiekiem a przyrodą, pogłębianie ich wiedzy na temat świata, fauny i flory oraz problemów ochrony środowiska.

Założenia programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania pn. Utworzenie ekopracowni „Zielona klasa na medal” w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie :

- program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z przyrody w szkole podstawowej i zawiera również zagadnienia wykraczające poza treści ujęte w podstawie programowej,

- okres realizacji programu – 1 rok,

-program obejmuje uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej,

-pracownia będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia do prowadzenia:

*zajęć z przyrody w wymiarze 10 godzin tygodniowo, co daje 334 godziny w ciągu roku szkolnego, odpowiednia: klasa IV- 96 godzin, klasa V- 96 godzin, klasa VI – 142 godziny w ciągu roku,

* zajęć pozalekcyjnych –„Opowieści o przyrodzie” –16 godzin w ciągu roku, zajęcia dla kl. I-III.

Zastosowane zostaną następujące metody pracy: pogadanki, mini wykłady, obserwacje, przeprowadzanie doświadczeń, metody aktywizujące: „burza mózgów”, „ drzewo decyzyjne”, mapa mentalna, inscenizacja, śnieżna kula, analiza plansz, map, programów multimedialnych, rozwiązywanie zadań z kart pracy, rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska, projekcja filmów, korzystanie z Internet, wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, przygotowanie wiadomości o tematyce ekologicznej na  gazetki szkolne, oznaczanie gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza, zajęcia w terenie, przygotowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach, uczestnictwo w wycieczkach, udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, organizacja uroczystości o charakterze ekologicznym.

Podsumowując, edukacyjny program ekologiczny „Dbam o zdrowie i czystą okolicę” oparty na wykorzystaniu ekopracowni składa się z czterech integracyjnych części:

  1. Treści z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej realizowane na lekcjach przyrody w szkole podstawowej
  2. Ekologiczne zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VI
  3. Zajęcia pozalekcyjne – „Opowieści o przyrodzie” zajęcia dla klas I-III
  4. Inne formy realizacji edukacji ekologicznej – Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi i organizowany z tej okazji konkurs: Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu łowickiego, Turniej wiedzy przyrodniczej dla klas I-III, udział w akcjach zbiórki surowców wtórnych, działalność Szkolnego Koła LOP.

Pracownia w ciągu roku będzie także udostępniana wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy będą zainteresowani realizowaniem zagadnień o tematyce ekologicznej.

Zakupione w ramach projektu meble oraz wyposażenie zostały usytuowane w sposób zapewniający uczniom jak najlepsze warunki nauczania.

Zakupiona tablica interaktywna jest umieszczona na ścianie za biurkiem nauczyciela, projektor –na suficie. Na stoliku nauczyciela znajduje się laptop wraz z oprogramowaniem oraz wizualizer. Biurko usytuowane jest tak, aby zapewniało wszystkim uczniom  dobrą widoczność. Stoliki i krzesła ustawione są w dwóch rzędach, uczniowie mają doskonały dostęp do tablicy interaktywnej. Wszystkie szafki na pomoce dydaktyczne, w tym mikroskopy i preparaty mikroskopowe  oraz stojak do przechowywania map są ustawione tak, aby uczniowie mieli łatwą do nich dostępność. Na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych została umieszczona fototapeta przedstawiająca krajobraz naturalny.

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w ekopracowni jest między innymi możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem wizualizera umożliwiającego podłączenie do komputera, aby zapewnić wszystkim uczniom możliwość dostępu do omawianego tematu.

W oknach są zamontowane zielone rolety.

Ekopracownia jest wykorzystywane w celach innych niż edukacja ekologiczna: prowadzenia zajęć komputerowych, prowadzenia godzin z wychowawcą,  przygotowania uczniów do konkursów i turniej, prowadzenia zajęć otwartych dla rodziców, rad szkoleniowych i konferencji metodycznych.

W realizacji programu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2014/2015 przy wykorzystaniu ekopracowni bierze udział 41 uczniów naszej szkoły.

W utworzenie ekopracowni zaangażowani są rodzice oraz pracownicy szkoły. Pomoc rodziców oraz pracowników szkoły ma charakter niefinansowy, tzn. nie otrzymali z tego tytułu żadnych dodatkowych wynagrodzeń.

Rodzice oraz pracownicy szkoły wykonali następujący zakres prac:

- wynoszenie i usuwanie mebli i wyposażenia obecnie znajdującego się w klasie,

-malowanie klasy,

- przyklejenie fototapety,

- zamontowanie nowych mebli i krzesełek,

- ustawienie zakupionych mebli i wyposażenia,

-pomoc przy montażu rolet okiennych,

- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac remontowych pracowni.

Koszt zakupu materiałów do malowania pomieszczenia pracowni został sfinansowany przez rodziców.

 

Artykuły