Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

Walne Zebranie

Łowicz, dnia 5 grudnia 2012 roku

Protokół Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

W dniu 5 grudnia 2012 roku w Łowiczu ul. Długa 12 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

Lista obecnych na spotkaniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz zaproszono też przedstawicieli Urzędu Gminy Łowicz oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum podlegających bezpośrednio Urzędowi Gminy Łowicz – Lista Gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Pani Marzena Śliwińska, która została jednogłośnie wybrana na Przewodniczącą zebrania. Na sekretarza powołano Panią Agnieszkę Wawrzyniak. Przewodnicząca zebrania przedstawiła osobom obecnym na spotkaniu jego cel i porządek obrad.

 

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie celu zebrania i porządku obrad.

 2. Podziękowania dla Urzędu Gminy Łowicz za pomoc okazaną szkołom stowarzyszeniowym.

 3. Przedstawienie nowo przyjętych Członków Stowarzyszenia.

 4. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia i prezentacja przedsięwzięć stowarzyszeniowych w okresie od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

 5. Życzenia świąteczne dla zgromadzonych na spotkaniu.

 6. Wolne wnioski.

 7. Zamknięcie zebrania.

 

Zaproponowany porządek obrad został przez obecnych przyjęty jednogłośnie. Przystąpiono do obrad nad punktem pierwszym porządku obrad.

 

Ad. 1. Przedstawienie celu zebrania.

Pani Prezes Stowarzyszenia Marzena Śliwińska w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i przyjęciem nowych Członków

wyznaczyła termin spotkania Członków oraz zaproszonych Gości, by podsumować dotychczasowe działania stowarzyszeniowe,

podziękować Urzędowi Gminy Łowicz za pomoc okazaną szkołom stowarzyszeniowym oraz poinformować o planowanych przez

 Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

 

Ad. 2. Podziękowania dla Urzędu Gminy Łowicz za pomoc okazaną szkołom stowarzyszeniowym.

Pani Prezes Stowarzyszenia Marzena Śliwińska zwróciła się do Wójta Gminy Łowicz Pana Andrzeja Barylskiego

 oraz Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz Pana Macieja Malangiewicza z podziękowaniami za okazaną pomoc

 i wsparcie, jakich Urząd Gminy Łowicz udzielił Stowarzyszeniu i szkołom, które Stowarzyszeniu zostały przekazane.

Urząd Gminy oprócz przekazywanej comiesięcznej dotacji na utrzymanie szkół, nieodpłatnie dzierżawi

Stowarzyszeniu budynki szkolne wraz z ich wyposażeniem, sfinansował termomodernizację szkół w Jamnie,

 Niedźwiadzie i Wygodzie, wypłacił odprawy dla nauczycieli odchodzących ze szkół przed 1 września 2011 r.,

odciążając znacznie w ten sposób wydatki szkół stowarzyszeniowych.

Dziękując za okazane serce i pomoc Pani Prezes przekazała dla przedstawicieli Urzędu Gminy Łowicz podarunki

 od uczniów szkół stowarzyszeniowych – własnoręcznie malowane obrazki przedstawiające sceny z życia dawnych Księżaków.

Pan Wójt podziękował w imieniu Urzędu Gminy Łowicz za wyrazy wdzięczności i wyraził zadowolenie

 z działań Stowarzyszenia, które od 1 września 2011 r. prowadzi trzy szkoły podstawowe. Cieszy

się, że stowarzyszenie „okrzepło” i coraz pewniej podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkół,

 bo szkoły funkcjonują dobrze, rodzice są zadowoleni, uczniowie osiągają zadowalające wyniki, a Stowarzyszenie

zdobyło pieniądze z funduszy europejskich i realizuje dwa projekty, co dobrze wróży na następne lata.

 

Ad. 3. Przedstawienie nowo przyjętych Członków Stowarzyszenia.

Pani Prezes Marzena Śliwińska przedstawiła zebranym nowych Członków Stowarzyszenia przyjętych Uchwałą nr 4/2012

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz z dnia 6 listopada 2012 r. w poczet Członków Stowarzyszenia.

Przyjęcia dokonuje się na podstawie złożonej pisemnej deklaracji przynależności do Stowarzyszenia oraz aprobaty Zarządu.

Dziesięciu nowych Członków Stowarzyszenia to: Beata Brzozowska i Ewa Gawryszczak, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej

w Jamnie, Danuta Ciesielska, Iwona Feliga, Małgorzata Malińska, Marta Tomaszkiewicz i Justyna Żabka – rodzice

 ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie oraz Anna Gardener, Dorota Guzek, Beata Tomala i Elżbieta Stawicka

– pracownicy Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

W związku z przyjęciem nowych członków Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz od 6 listopada 2012 r. liczy 31 Członków.

 

Ad. 4. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia i prezentacja przedsięwzięć stowarzyszeniowych w okresie

 od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

Następnie Pani Prezes Śliwińska dokonała podsumowania pracy Stowarzyszenia i prezentacji przedsięwzięć stowarzyszeniowych.

 Powiedziała, czym zajmuje się Zarząd i samo Stowarzyszenie, jakie decyzje podjęło od 4 lutego 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.,

ile odbyło się spotkań, czemu były one poświęcone, jakie uchwały podejmowano, w jakich sprawach. Informację o stanie

 realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

w roku szkolnym 2011/2012 na sesji Rady Gminy Łowicz w sierpniu 2012 r. przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół

 Pani Marzanna Kujawiak (załącznik nr 3). Ogólny zarys działalności Stowarzyszenia począwszy od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r. - (załącznik nr 4).

 

Ad. 5. Życzenia świąteczne dla zgromadzonych na spotkaniu.

Dla wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz Gości zaproszonych dzieci ze szkół stowarzyszeniowych przygotowały

kartki świąteczne z życzeniami. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pani Prezes Śliwińska wszystkim zebranym złożyła

najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Ad. 6. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad. 7. Zamknięcie zebrania.

Na tym obrady zakończono.

Agnieszka Wawrzyniak Marzena Śliwińska

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

 

Załączniki:

 1. Lista Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 2. Lista Gości obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w roku szkolnym 2011/2012 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w terminie od 4.02.2011 r. do 5.12.2012 r.

 

 

Załącznik nr 1

do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Lista Członków obecnych na Zebraniu Walnym

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w dniu 5 grudnia 2012 roku

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Własnoręczny podpis

1.

Beata Brzozowska

 

2.

Ciesielska Danuta

 

3.

Drożdżewski Roman

 

4.

Felczyńska Agnieszka

 

5.

Feliga Iwona

 

6.

Gardener Anna

 

7.

Gawryszczak Ewa

 

8.

Guzek Dorota

 

9.

Kocbuch Alicja

 

10.

Koza Anna

 

11.

Kujawiak Marzanna

 

12.

Łukasiewicz Danuta

 

13.

Malińska Małgorzata

 

14.

Miazek Marzena

 

15.

Milczarek Agnieszka

 

16.

Paciorek Monika

 

17.

Pełka Andrzej

 

18.

Perzyna Tadeusz

 

19.

Pira Renata

 

20.

Podrażka Beata

 

21.

Salamon Jolanta

 

22.

Stawicka Elżbieta

 

23.

Ścibor Ewa

 

24.

Śliwińska Marzena

 

25.

Tylec Waldemar

 

26.

Tomala Beata

 

27.

Tomaszkiewicz Marta

 

28.

Wawrzyniak Agnieszka

 

29.

Witerek Ewa

 

30.

Wróbel Marzena

 

31.

Żabka Justyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Lista Gości obecnych na Zebraniu Walnym

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w dniu 5 grudnia 2012 roku

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Własnoręczny podpis

1.

Barylski Andrzej

 

2.

Krupińska Bożena

 

3.

Malangiewicz Maciej

 

4.

Orzeł Beata

 

5.

Słomska Bożena

 

6.

Sobieszek Grażyna

 

7.

Stelmaszewski Jacek

 

8.

Wysocka Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół prowadzonych przez

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w roku szkolnym 2011/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

1 września 2011 roku Gmina Łowicz przekazała Stowarzyszeniu do prowadzenia 3 szkoły podstawowe – Szkołę Podstawową w Jamnie,

Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie i Szkołę Podstawową w Wygodzie, na podstawie znowelizowanej w 2009 roku ustawy o systemie

 oświaty art. 5 ust 5g, uchwałami Rady Gminy Łowicz: Uchwała Rady Gminy Nr V/20/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie

podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Jamnie, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

 i Szkoły Podstawowej w Wygodzie w drodze umowy innym podmiotom, Uchwała Rady Gminy Nr VI/21/11 z dnia 7 lutego 2011 roku

 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Jamnie,

Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i Szkoły Podstawowej w Wygodzie w drodze umowy innym podmiotom.

Stowarzyszenie na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lipca 2011 roku Uchwałą Nr 2/2011 powołało

Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz dla szkół podstawowych

w Jamnie, w Niedźwiadzie i w Wygodzie. Zespół powołano dla celów organizacyjnych. Funkcją Zespołu

 jest przejęcie wspólnego zarządzania, administrowania i utrzymania urządzeń szkolnych, prowadzenie

 ksiąg rachunkowych, prowadzenie spraw pracowniczych, włącznie z nawiązywaniem

 i rozwiązywaniem stosunków pracy. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty

Gminy Łowicz Uchwałą nr 2/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku powołał Dyrektora Zespołu Szkół

 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, który jest jednocześnie dyrektorem

 Szkoły Podstawowej w Jamnie, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i dyrektorem

Szkoły Podstawowej w Wygodzie. Szkoły są nadal szkołami publicznymi, ale nauczycieli nie obowiązuje Karta Nauczyciela.

Warunki pracy określa Kodeks Pracy, a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz uchwaliło regulaminy

dla pracowników Zespołu Szkół - Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy. Stowarzyszenie stara się sprostać

wszystkim zadaniom organu prowadzącego szkoły - ustawa o systemie oświaty art. 5 ust 7 („Organ prowadzący szkołę

lub placówki odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki, 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których

mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów

 nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.”

Szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz w roku szkolnym 2011/2012

 Lp.

Szkoła - nazwa

Liczba oddziałów

Liczba uczniów*

w tym:

0

I

II

III

IV

V

VI

1.

Szkoła Podstawowa w Jamnie