Szkoła Podstawowa w Wygodzie

99-400 Łowicz

Wygoda 2

Tel: (46) 838-90-95

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Ekopracownia

Ekopracownia

Szkoła Podstawowaw Wygodzie  otrzymała  dofinansowanie  w wysokości 27700zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  w ramach Konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.  Ekopracownia, która zostanie utworzona w  ramach projektu   pn. Utworzenie ekopracowni  ”Kraina młodych przyodników” w Szkole Podstawowej w  Wygodzie obejmuje utworzenie ekopracowni przez zapewnienie jej nowoczesnego wyposażenia technicznego oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych, jak również stworzenia i wdrożenia  w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.Nauka w ekopracowni  będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego. Dzięki wyposażeniu nowej pracowni realizacja celów programu z przyrody będzie w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza będzie miała formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki. Możliwość zastosowania takich środków dydaktycznych ,jak: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, mikroskopy¸  symulatory procesów przyrodniczych  pozwolą na bezpośrednią obserwację środowiska przyrodniczego oraz zjawisk w nim zachodzących. Realizacja programu edukacyjnego w nowoczesnej pracowni pozwoli na znaczący wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i umiejętności uczniów oraz osiągania przez nich sukcesów. Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia.
 
Nowoczesna edukacja ekologiczna  będzie ukierunkowana na zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w praktyce. Nauka w ekopracowni umożliwi uczniom zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia, dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń, a także prowadzeniu zajęć w terenie oraz analizy ich wyników przy wykorzystaniu wyposażenia powstałej pracowni.
 
Ogólnym celem programu edukacji ekologicznej jest wzbudzenie wśród uczniów  zainteresowania ekologią i otaczającym światem przyrody. Ponadto, realizacja programu ma przyczynić się  do kształtowania świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Program  ma na celu umożliwienie uczniom  rozumienia związków przyczynowo-skutkowych w relacjach zachodzących między człowiekiem a przyrodą, pogłębianie ich wiedzy na temat świata, fauny i flory oraz problemów ochrony środowiska.
 
 Założenia programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania pn. Utworzenie ekopracowni „Kraina Młodych Przyrodników” w Szkole Podstawowej w Wygodzie:
 
 - program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z przyrody w szkole podstawowej i zawiera również zagadnienia wykraczające poza treści ujęte w podstawie programowej,
 
 - okres realizacji programu – 1 rok,
 
 -program obejmuje uczniów z klas I-VI szkoły podstawowej,
 
 -pracownia będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia do prowadzenia:
 
 *zajęć z przyrody w wymiarze 9 godzin tygodniowo, co daje 288 godziny w ciągu roku szkolnego, odpowiednia: klasa IV- 96 godzin, klasa V- 96 godzin, klasa VI –96godz.
 
 * zajęć pozalekcyjnych –„Opowieści o  przyrodzie” –15 godzin w ciągu roku, zajęcia dla kl. I-III.
 
 Zastosowane zostaną następujące metody pracy: pogadanki, mini wykłady, obserwacje, przeprowadzanie doświadczeń, metody aktywizujące: „burza mózgów”, „ drzewo decyzyjne”, mapa mentalna, inscenizacja, śnieżna kula, analiza plansz, map, programów multimedialnych, rozwiązywanie zadań z kart pracy, rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska, projekcja filmów, korzystanie z Internet, wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, przygotowanie wiadomości o tematyce ekologicznej na  gazetki szkolne, oznaczanie gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza, zajęcia w terenie, przygotowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach, uczestnictwo w wycieczkach, udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, organizacja uroczystości o charakterze ekologicznym.
 
 Podsumowując, edukacyjny program ekologiczny „Przymierze z przyrodą” oparty na wykorzystaniu ekopracowni składa się z czterech integracyjnych części:
 
 
 
  1. Treści z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej realizowane na lekcjach przyrody w szkole podstawowej
  2. Ekologiczne zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VI
  3. Zajęcia pozalekcyjne – „Opowieści o przyrodzie” zajęcia dla klas I-III
  4. Inne formy realizacji edukacji ekologicznej – Sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi i organizowany z tej okazji konkurs: Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu łowickiego, Turniej wiedzy przyrodniczej dla klas I-III, udział w akcjach zbiórki surowców wtórnych, działalność Szkolnego Koła LOP.
 
 Pracownia w ciągu roku będzie także udostępniana wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy będą zainteresowani realizowaniem zagadnień o tematyce ekologicznej.
 
 Zakupione w ramach projektu meble oraz wyposażenie zostały usytuowane w sposób zapewniający uczniom jak najlepsze warunki nauczania.
 
 Zakupiona tablica interaktywna jest umieszczona na ścianie za biurkiem nauczyciela, projektor –na suficie. Na stoliku nauczyciela znajduje się laptop wraz z oprogramowaniem . Biurko usytuowane jest tak, aby zapewniało wszystkim uczniom  dobrą widoczność. Stoliki jednoosobowe i krzesła ustawione są w trzech rzędach, uczniowie mają doskonały dostęp do tablicy interaktywnej. Wszystkie szafki na pomoce dydaktyczne, w tym mikroskopy i preparaty mikroskopowe  oraz stojak do przechowywania map są ustawione tak, aby uczniowie mieli łatwą do nich dostępność. Na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych została umieszczona fototapeta przedstawiająca krajobraz naturalny.
 
 W oknach są zamontowane zielono – żółte  rolety.
 Ekopracownia jest wykorzystywane w celach innych niż edukacja ekologiczna: prowadzenia zajęć komputerowych, prowadzenia godzin z wychowawcą,  przygotowania uczniów do konkursów i turniej, prowadzenia zajęć otwartych dla rodziców, rad szkoleniowych i konferencji metodycznych.
 
 W realizacji programu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016 przy wykorzystaniu ekopracowni bierze udział 70 uczniów naszej szkoły oraz inni uczniowie zapraszani na lekcje otwarte.
 
 W utworzenie ekopracowni zaangażowani są rodzice oraz pracownicy szkoły. Pomoc rodziców oraz pracowników szkoły ma charakter niefinansowy, tzn. nie otrzymali z tego tytułu żadnych dodatkowych wynagrodzeń.
 Rodzice oraz pracownicy szkoły wykonali następujący zakres prac:
 - wynoszenie i usuwanie mebli i wyposażenia obecnie znajdującego się w klasie,

-malowanie klasy,
 - przyklejenie fototapety,
 - zamontowanie nowych mebli i krzesełek,
 - ustawienie zakupionych mebli i wyposażenia,
 - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac remontowych pracowni.
 Koszt zakupu materiałów do malowania pomieszczenia pracowni został sfinansowany przez  rodziców.


link do strony: 

link do strony: www.zainwestujwekologie.pl