Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

2015-2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

Cel ewaluacji:

            było pozyskanie informacji o tym, czy uczniowie są zaangażowani w życie klasy i szkoły; zebranie informacji o warunkach i możliwościach, jakie są stwarzane przez szkołę w celu zaangażowania uczniów; ustalenie, czy w klasie i szkole realizowane są działania zainicjowane przez uczniów.

 

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

–        spotkania zespołu ds. ewaluacji – prezentacja materiałów roboczych

–        posiedzenia rady pedagogicznej – prezentacja wyników przeprowadzonej ewaluacji

–        zebranie z rodzicami – prezentacja raportu z ewaluacji wewnętrznej

–        prezentacja raportu na stronie szkoły.

 

Opis przedmiotu ewaluacji:

Wymaganie 4. Uczniowie są aktywni.

 

Wyniki ewaluacji:

 

Co robimy dobrze?

Co jest naszym problemem do rozwiązania?

 • Szkoła motywuje uczniów poprzez:

-          organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi,

-          proponowanie zajęć dodatkowych utrwalających oraz poszerzających wiadomości i umiejętności uczniów poprzez zajęcia sportowe, plastyczne, przyrodnicze, lekcje muzealne i biblioteczne oraz zajęcia prowadzone w plenerze,

-          umożliwianie uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

-          nagradzanie i wyróżnianie uczniów za ich osiągnięcia.

 • Szkoła stwarza warunki do realizacji własnych zainteresowań ucznia.
 •  Nauczyciele są zaangażowani w budowę oferty szkoły, a rodzice i uczniowie mają wiedzę na temat rodzaju zajęć i ich organizacji. Większość uczniów korzysta z oferty szkoły, mając w ten sposób możliwość prezentowania własnych talentów, rozwijania własnych zdolności.
 • Uczniowie, angażując się w zajęcia pozalekcyjne, dbają o swój rozwój fizyczny, pożyteczne spędzają czas, przygotowują się do konkursów, zawodów, egzaminu zewnętrznego.
 • Zaangażowanie uczniów w pracę oraz organizację różnego rodzaju imprez odbywających się w szkole jest duże.
 • Samorząd Uczniowski działa aktywnie.
 • Rodzice na ogół nie proponowali dodatkowych form aktywności dla swoich dzieci w szkole. Z tego wynika, że rodzice podobnie jak ich dzieci, na ogół nie wysuwają propozycji dodatkowych zadań, widocznie szkoła spełnia ich oczekiwania w tym zakresie.
 • Część rodziców uważa ze ich dzieci nie biorą czynnego udziału w działaniach realizowanych w szkole.
 • Część uczniów nie wykazuje większej inicjatywy, by zaproponować zorganizowanie jakiegoś dodatkowego zadania.

 

 

Co zamierzamy zrobić, by poprawić pracę szkoły?

 

 • Jeszcze bardziej zachęcać uczniów do większego zaangażowania się w życie szkoły oraz

      do inicjowania różnorodnych działań, które przyczynią się do wyzwolenia ich własnej   

       aktywności.

 • Rozwijać aktywności uczniów w pracach Samorządu Uczniowskiego.

Niedźwiada, 29.04.2016 r.