Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

2013 -2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie

 

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w oparciu o realizację podstawy programowej.

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

        spotkania zespołu ds. ewaluacji – prezentacja materiałów roboczych

        posiedzenia rady pedagogicznej – prezentacja wyników przeprowadzonej ewaluacji

        zebranie z rodzicami – prezentacja raportu z ewaluacji wewnętrznej

Opis przedmiotu ewaluacji:

Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Wyniki ewaluacji:

 

Co robimy dobrze?

Co jest naszym problemem do rozwiązania?

 • ·      wysoka świadomość wśród ankietowanych realizowanej w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • ·      nauczyciele znają i realizują podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji,
 • ·      stosowana jest przez nauczycieli zasada indywidualizacji pracy i wymagań                  w odniesieniu do wszystkich uczniów,
 • ·        w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce,
 • ·       w wyniku analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele wyciągają wnioski, które w sposób rzetelny przekazują wszystkim zainteresowanym,
 • ·      brak zakłóceń w podstawowych relacjach panujących w placówce oświatowej: nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń,
 • ·      właściwa polityka informacyjna, motywacyjna w kwestii osiąganych przez uczniów efektów kształcenia,
 • ·      pozytywny wpływ realizowanej podstawy programowej na osiągnięcia edukacyjne uczniów,
 • ·       nie wszyscy uczniowie w równym stopniu angażują się w proces nabywania wiadomości i umiejętności,
 • ·       niewielkie zainteresowanie prowadzonej strony internetowej szkoły w procesie informacyjnym rodziców.

 

Co zamierzamy zrobić, by poprawić pracę szkoły?

 • ·       utrzymać dobry poziom współpracy szkoły z rodzicami w kwestii informacyjnej dotyczącej zagadnień realizowanej podstawy programowej,
 • ·       motywować uczniów, wzbudzać chęć zdobywania wiedzy,
 • ·       zachęcać rodziców do korzystania ze szkolnej strony internetowej,
 • ·       utrzymywać dobre relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

 

       Lider zespołu ds. ewaluacji:                                                Przewodniczący ds. ewaluacji:

 

Niedźwiada, 16.04.2014 r.