Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca - Kinga Wócik

 

Zastępca - Roksana Wróbel


Sekretarz/Skarbnik - Jakub Bryk

 

Członkowie - Szymon Panak, Magdalena Karczewska, Krystian Świdrowski, Maja Pira

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego -Mgr Agnieszka Walczak-Caban,  Mgr Joanna Garczarczyk-Cichy


 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

Reprezentujemy interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania, form

i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. Przedstawiamy Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak, np:

-prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

 wymaganiami,

-prawo do organizacji życia szkolnego,

-prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

 

 zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 

-prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorządu,

-Opracowujemy plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

.

 

 

 

Zapis dotyczący Samorzadu Uczniowskiego w Statucie Szkoły Podstawowej w Jamnie:

 

§ 12

 

Samorząd Uczniowski

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski:

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do organizacji życia szkolnego,

3) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

6) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

7) prawo do opiniowania przedstawionych przez dyrektora szkoły propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Zasady powoływania, funkcjonowania i zakres działania samorządu określa uchwalony przez ogół uczniów regulamin samorządu uczniowskiego. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów szkoły wobec dyrektora, rady pedagogicznej w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły oraz realizacji praw uczniowskich.