Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Regulamin Wynagradzania

Regulamin wynagradzania Pracowników Zespołu Szkół                  

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz

 

Na podstawie art. 772  Kodeksu Pracy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

§ 2

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich Pracowników Zespołu Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz.

§ 3

Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od najniższego określanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 774  pkt 1   Kodeksu Pracy.

§ 4

Ustala się:

1)      tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

2)      tabelę stanowisk, stawek zaszeregowania, kwalifikacji pracowników i dodatku stażowego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

3)      tabelę stawek wynagrodzenia za godziny dodatkowych zajęć ponadwymiarowych  oraz zajęć opiekuńczych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,

4)      że w Zespole Szkół – w Szkole Podstawowej w Jamnie, w Szkole Podstawowej    w Niedźwiadzie i w Szkole Podstawowej w Wygodzie - nie tworzy się Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 5

 1. Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli szkoły podstawowej stanowi sumę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z tabeli stawek (załącznik nr 1) i dodatku stażowego wynikającego z tabeli stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji dodatku stażowego (załącznik nr 2).
 2.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz zajęć opiekuńczych stanowi iloczyn stawki godzinowej (wynikającej z załącznika nr 3) i liczby faktycznie przepracowanych godzin w miesiącu.

§ 6

 1. W Zespole Szkół Dyrektorowi, który jest nauczycielem, obniża się wymiar czasu pracy od 3 do 6 godzin dydaktycznych z 25 godzin dydaktycznych. Warunki wynagrodzenia Dyrektora Zespołu są określone w umowie o pracę.
 2. Dyrektor szkoły kierujący jednoosobowo pracą szkoły może powołać zastępcę    do pomocy w realizacji zadań szkoły. Dyrektor szkoły może obniżyć zastępcy obowiązujący wymiar czasu pracy – jednak nie mniej niż do 12 godzin dydaktycznych tygodniowo z 25 godzin dydaktycznych.
 3. Nauczycielowi pełniącemu funkcję wychowawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30 zł.
 4. Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10 zł.

§ 7

Dyrektor Zespołu, w granicach określonych w tabelach stawek wymienionych w § 4. ust. 1 Regulaminu Wynagradzania, ustala wynagrodzenie zasadnicze pracowników zespołu.

§ 8

 1. Pracownikom Zespołu może być przyznana premia za szczególne zaangażowanie  w pracę na rzecz Zespołu.
 2. Każdorazowo wysokość premii jest ustalana przez Dyrektora Zespołu.

§ 9

Za pracę w godzinach nadliczbowych palaczom – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługuje dodatek w wysokości 40 %.

§ 10

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,               a także za czas niezawinionego przez  niego postoju.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust.1. §10, przysługuje w wysokości wynikającej     z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

§ 11

 1. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym (z uwzględnieniem zapisów   w załącznikach 1 i 2) wypłacane jest nauczycielom miesięcznie z dołu najpóźniej             do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzednim.
 2. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie z dołu, za ustalone przez pracodawcę okresy rozliczeniowe w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
 3. Pracownikom obsługi wynagrodzenie zasadnicze płatne jest co miesiąc z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
 4. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest najpóźniej w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca.
 5. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

§ 12

 

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy podany przez pracownika.

2. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

§ 13

 

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż  świadczenia alimentacyjne;

- kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy;

- inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę. 

§ 14

 1. Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a)      za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

b)      za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

c)      za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

d)     za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

e)      za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego;

 1. O nagrodę jubileuszową dla pracownika Zespołu występuje Dyrektor Zespołu Szkół, zaś  o nagrodę jubileuszową dla Dyrektora Zespołu Szkół występuje Prezes Stowarzyszenia.
 2. Przy ustalaniu okresów uprawnionych do nagrody jubileuszowej przyjmuje się wszystkie udokumentowane okresy zatrudnienia oraz okresy równorzędne z okresem zatrudnienia  z mocy regulacji szczególnych.
 3. Pracownik nabywa prawa do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego    go do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
 4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu    przez pracownika prawa do tej nagrody.
 6. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 7. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, pracodawca wypłaca mu tylko jedną nagrodę – najwyższą.
 8. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe ma okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia,               a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upływa okres uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą  wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa    do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej, a kwotą nagrody niższej.
 9. Przepisy ust.8 i 9 stosuje się odpowiednio w razie, gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie, gdy prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości Pracowników, co każdy Pracownik zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem, ale nie wcześniej niż 1 września 2011 r.

                                                                                                                 Marzena Śliwińska

                                                                                                              Prezes Stowarzyszenia