Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna ,,Uczymy się czytać przez zabawę”

 

Od września roku szkolnego 2013/2014 w oddziale przedszkolnym realizowany jest projekt edukacyjny dla dzieci 5- i  6-letnich „Uczymy się czytać przez zabawę”. Autorkami projektu są: pani Ewa Ścibor ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i pani Anna Kantorek ze Szkoły Podstawowej w Jamnie. Projekt realizowany jest również przez panią Mariolę Szwarocką-Napieraj w Szkole Podstawowej w Wygodzie.

W listopadzie 2012 roku panie Ewa Ścibor i Anna Kantorek uczestniczyły w konferencji metodycznej prowadzonej przez Panią Dyrektor WODN w Skierniewicach  dr Teresę Janicką-Panek o tematyce „Odimienna metoda nauki czytania i pisania  w przedszkolu i w klasie I – według koncepcji Ireny Majchrzak”. Nowa metoda nauki czytania oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi 5- i 6-letnimi były inspiracją do napisania projektu edukacyjnego dla dzieci w tym wieku pt. „Uczymy się czytać przez zabawę”. Autorki zwróciły się do Pani Dyrektor Janickiej-Panek o wyrażenie opinii  na temat projektu. Po uzyskaniu aprobaty 24 kwietnia 2013 roku uchwałą Rady Pedagogicznej innowację zatwierdzono do realizacji. 21 maja 2013 roku poinformowano o tym kuratorium.                                                                                                                                

W ramach tego projektu 4 października 2013 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Jamnie konferencja metodyczna, której tematem była „Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak” zorganizowana i prowadzona przez Panią Dyrektor WODN   w Skierniewicach dr Teresę Janicką-Panek. Konferencja rozpoczęła się zajęciami otwartymi prowadzonymi przez panią Annę Kantorek w grupie 5- i 6-latków. W zajęciach uczestniczyło również troje czterolatków, które są bardzo zainteresowane zabawą literami. W trakcie zajęcia dzieci utrwalały zapis swojego imienia oraz rozpoznawały i układały według wzoru imiona kolegów z grupy.

Po zajęciach otwartych Pani Dyrektor Janicka-Panek przybliżyła zebranym nauczycielom założenia odimiennej metody czytania Ireny Majchrzak i zachęcała do zastosowania jej w swojej pracy z dziećmi. W konferencji uczestniczyło 15 nauczycieli.

            W realizacji innowacji pedagogicznej ,,Uczymy się czytać przez zabawę”  są wykorzystywane różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem z uwzględnieniem działań w zespole i z jednostką. Wdrażanie programu daje możliwość wykorzystania wrodzonych umiejętności każdego dziecka, jego wiedzy i potencjału. Treści programowe projektu realizowane są w trakcie codziennej pracy oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci. Ich celem jest stymulowanie rozwoju aktywności przedszkolaków poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw zmierzających do nabycia umiejętności czytelniczych; wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka; rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości; czytanie globalne wyrazów; utrwalanie zapisów swoich imion; rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem; stymulowanie aktywności dzieci.

W ramach dotychczasowych zajęć dzieci potrafią: odczytać własne imię i rozpoznać je wśród innych; dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek; odczytać imię kolegi; ułożyć swoje imię z rozsypanki literowej według wzoru i z pamięci; odszukać  i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu; rozpoznawać większość liter alfabetu; dokonać analizy i syntezy prostych wyrazów; podzielić wyraz na sylaby; wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie; globalnie rozpoznawać nazwy poznanych wyrazów.

Projekt edukacyjny w klasie I "Z litrekami za pan brat"

W początkowym okresie nauki w klasie pierwszej kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu, proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania.

Umiejętności te realizuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. To bardzo ważne, by poprzez różnorodne ćwiczenia, gry
i zabawy umożliwić uczniom kontakt z czytaniem i pisaniem, umiejętnościami niezbędnymi w dalszym procesie kształcenia.

Edukacja wczesnoszkolna jest procesem rozłożonym na trzy lata nauki szkolnej. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie pierwszej będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie drugiej i trzeciej.

  Cele projektu

a) cele ogólne:

- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci prowadzącej do nabycia umiejętności czytania i pisania,

- czytanie globalne wyrazów,

- utrwalanie zapisów swoich imion i nazwisk,

- czytanie sylab, wyrazów i krótkich tekstów literackich,

- poprawne i estetyczne pisanie liter alfabetu (przestrzeganie zasad kaligrafii),

- poprawne pisanie połączeń liter w sylabach i wyrazach,

- poprawne pisanie prostych zdań (przepisywanie, pisanie ze słuchu, pisanie
z pamięci),

- rozbudzanie wiary uczniów we własne możliwości,

- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.


b) cele szczegółowe:

- kształtowanie wszystkich zmysłów,

- wzbogacanie słownika uczniów,

- rozwijanie mowy komunikatywnej,

- dbanie o czytelne i estetyczne pismo oraz o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną prostych tekstów.

c) cele operacyjne

Uczeń potrafi:

- rozpoznawać wszystkie litery alfabetu,

- odczytać własne imię i nazwisko; rozpoznać je wśród innych,

- dokonać analizy i syntezy wyrazów, w tym swojego imienia i nazwiska,

- odczytać imiona i nazwiska kolegów,

- globalnie rozpoznawać nazwy wyrazów,

- podzielić wyraz na sylaby, proste zdanie na wyrazy,

- układać wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych,

- układać proste zdania z rozsypanek wyrazowych,

- czytać i rozumieć krótkie, proste teksty,

- pisać proste, krótkie zdania: przepisywać, pisać z pamięci i ze słuchu; dbać
o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzegać zasad kaligrafii),

- posługiwać się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie,

- w miarę swoich możliwości czytać lektury wskazane przez nauczyciela,

- pisać zgodnie z zasadami: ortografii, interpunkcji, gramatyki.

 Metody i formy pracy

 1. metody analityczne

 2. metody syntetyczne

 3. metody analityczno – syntetyczne

 4. metody globalne

 5. metoda Ireny Majchrzak

Formy:

- indywidualna

- zespołowa

- zbiorowa

Treści programowe

Treści kształcenia przewidziane w podstawie programowej dla klas I – III są rozszerzeniem i kontynuacją tego, czego dzieci nauczyły się w przedszkolu. Zadaniem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest taki dobór treści programowych, aby zapewnić uczniom wszechstronny rozwój funkcji poznawczych niezbędnych w nauce czytania i pisania. W procesie nauczania należy również uwzględnić stopień trudności treści programowych, dostosowując je do możliwości i umiejętności uczniów.

 

W realizacji projektu przewiduje się następujące treści:

 1. przypomnienie wcześniej poznanych liter alfabetu,

 2. poznanie pozostałych liter alfabetu,

 3. przypomnienie zapisu i rozpoznawanie swojego imienia,

 4. poznanie zapisu swojego nazwiska,

 5. usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowej w obrębie: głosek, sylab, wyrazów i zdań,

 6. przyporządkowywanie napisów do odpowiednich ilustracji, przedmiotów,

 7. tworzenie modeli wyrazów,

 8. rozpoznawanie i nazywanie samogłosek i spółgłosek,

 9. czytanie tekstów o zróżnicowanym stopniu trudności, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zabawy literami (ukryte słowa, wizytówki) itp.,

 10. pisanie wyrazów i zdań, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym,

Sposoby realizacji projektu

Nawiązując do zabaw wykorzystywanych w oddziale przedszkolnym podczas realizacji projektu edukacyjnego „Uczymy się czytać przez zabawę” , na pierwszych zajęciach każdy uczeń otrzyma oddzielne koperty zawierające litery składające się na jego imię i nazwisko oraz własną wizytówkę. Na ich podstawie uczniowie utrwalą poznane wcześniej litery, dokonają analizy i syntezy imienia i nazwiska swojego oraz kolegów.