Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2012/2013

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Jamnie
 

Cel ewaluacji:


 

Zebranie informacji na temat działań szkoły w zakresie kształtowania i uzyskiwania pożądanych postaw przez uczniów.Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

 • spotkania zespołu ds. ewaluacji – prezentacja materiałów roboczych

 • posiedzenia rady pedagogicznej – prezentacja wyników przeprowadzonej ewaluacji

 • zebranie z rodzicami – prezentacja raportu z ewaluacji wewnętrznej

Opis przedmiotu ewaluacji:


 

Obszar I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne.

Wyniki ewaluacji:Co robimy dobrze?

Co jest naszym problemem

do rozwiązania?

 • duże poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

 • koleżeństwo to dominująca postawa wśród uczniów,

 • wysoka świadomość wśród ankietowanych rodziców, uczniów i nauczycieli zasad zachowania i bezpieczeństwa, oraz obowiązywania Statutu Szkoły oraz Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

 • uczniowie potrafią zwrócić się ze swoimi problemami do wychowawców, rodziców,

 • szybkie rozwiązywanie zjawisk negatywnych,

 • właściwe sposoby przekazywania informacji uczniom w zakresie bezpieczeństwa i kreowania właściwych postaw.

 

 • zbyt mała liczba rodziców posiada wiedzę na temat zasad oceniania zachowania dziecka w szkole (zawartych w Statucie Szkoły) oraz sposobu odwoływania się od proponowanej oceny wystawionej dziecku;

 • mała liczba rodziców i uczniów wykazuje się znajomością kar i nagród zawartych w Statucie Szkoły

 

 

Co zamierzamy zrobić, by poprawić pracę szkoły?

 • zaznajomić uczniów i rodziców z treścią Statutu Szkoły (nagrody i kary);

 • zapoznać rodziców z zasadami oceniania zachowania dziecka w szkole (zawartych w Statucie Szkoły) oraz sposobu odwoływania się od proponowanej oceny wystawionej dziecku;

 • w dalszym ciągu wpajać uczniom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole oraz wyrobić nawyk codziennego ich stosowania;

 • przypominać uczniom, iż plotki, obrażanie, oszczerstwa, przezywanie to zachowania negatywne;

 • utrzymać dobry poziom współpracy szkoły z rodzicami w kwestii informacyjnej dotyczącej zasad zachowania uczniów i bezpieczeństwa w szkole. 

Przewodniczący ds. ewaluacji: Lider zespołu ds. ewaluacji:Jamno, 20.04. 2013 r.