Szkoła Podstawowa w Jamnie

Szkoła Podstawowa w Jamnie

99-400 Łowicz

Jamno 112

Tel.: (46) 838 90 90

E-mail: spjamno@wp.pl

Ewaluacja wewnętrzna 2011/2012

Autorzy raportu:

Pani Agnieszka Milczarek

Pani Ewa Kobierecka

Pani Dorota Guzek

 

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej

w roku szkolnym 2011/2012

 

Opis przedmiotu ewaluacji

 Obszar III

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Wymaganie3.1:

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

 

 Adresatem ewaluacji jest rada pedagogiczna.

 

 

 

 Jamno, 23.04.2012

Cel ewaluacji:

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku oraz okoliczną społecznością na rzecz wzajemnego rozwoju.

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

Zebrania z rodzicami – prezentacja ppt , spotkanie nauczycieli – prezentacja ppt i materiałów roboczych

Opis ewaluacji:

Pytania kluczowe

1) W jakich uroczystościach szkolnych i środowiskowych uczestniczą uczniowie?

2) W jaki sposób udział uczniów
w uroczystościach wpływa na wzajemne relacje pomiędzy środowiskami?

3) Czy działania szkoły uwzględniają potrzeby i zasoby środowiska?

4) Z jakimi organizacjami, placówkami, instytucjami współpracuje szkoła?

5) Jakie formy przybiera współpraca szkoły z organizacjami, instytucjami
i placówkami?

6) Czy współpraca szkoły z organizacjami, instytucjami

i placówkami korzystnie wpływa

na rozwój edukacyjny uczniów?

7) W jaki sposób rodzice dowiadują się o działaniach szkoły
w środowisku lokalnym?

 

Metody: analiza dostępnej dokumentacji (dzienniki lekcyjne, protokoły); ankiety (nauczyciele-wychowawcy, rodzice); wywiady(z dyrektorem szkoły, nauczycielami -wychowawcami); obserwacje (doraźne);

Zbieranie danych odbywa się podczas rozmów z dyrektorem i nauczycielami. Przeprowadzane są ankiety wśród nauczycieli-wychowawców i rodziców. Dokonuje się analizy dokumentacji zajęć, dzienników lekcyjnych oraz zapisów w kronice i księdze protokołów.

Co robimy dobrze? ( mocne strony )

1.W szkole odbywa się wiele uroczystości szkolnych i środowiskowych. Należą do nich: rozpoczęcie roku, „Sprzątanie Świata”, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej, Obchody Dni Papieskich, Święto Niepodległości, andrzejki, mikołajki, walentynki , Dzień Babci i Dziadka , zabawa choinkowa; dyskoteki ,Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej, Dzień Matki, Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku szkolnego, szkolne i międzyszkolne konkursy przedmiotowe.2. Zdecydowana większość badanych widzi ogromną chęć uczestnictwa w życiu szkoły.  Nauczyciele oraz rodzice uważają, iż udział uczniów w w/w uroczystościach pozwala uczestnikom bliżej się poznać oraz aktywizuje do  pracy nad sobą i rozwija umiejętności dzieci. Pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, na przezwyciężanie nieśmiałości i uczy tolerancji.  Sprawia radość i okazje do kontaktu z innymi mieszkańcom z okolicy. 3.Zdecydowana większość badanych - 100% nauczycieli oraz 78% rodziców uważa, że uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.  100% nauczycieli oraz 85% rodziców uważa, że podejmowane działania zaspokajają oczekiwania stawiane placówce. 4. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.: z policją, strażą, pielęgniarką, PCK, LOP, Parafią, innymi szkołami, prasą lokalną, organizacjami charytatywnymi oraz instytucjami artystycznymi, gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Dzięki temu nasi uczniowie czują się w szkole dobrze, bezpiecznie i osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w konkursach międzyszkolnych i sprawdzianach zewnętrznych. 5. Najatrakcyjniejsze formy współpracy szkoły ze środowiskiem , to wg nauczycieli i rodziców uroczystości szkolne, środowiskowe, szkolne i międzyszkolne konkursy i zawody sportowe, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze oraz dyskoteki integracyjne (międzyszkolne). 6. Zdecydowana większość badanych (nauczycieli 100% oraz 85% rodziców) uważa, że ich dzieci biorą chętnie udział we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez szkołę w ramach współpracy ze środowiskiem. Korzystnie wpływają one na rozwój edukacyjny uczniów. Budzą one wśród uczniów chęć pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym oraz zachęcają do rozwijania posiadanych umiejętności i poszerzania wiadomości, kształtują poczucie przynależności regionalnej, narodowej oraz zachęcają do rozwijania posiadanych umiejętności i poszerzania wiadomości. 7. Najczęstszą formą uzyskania informacji o działaniach szkoły w środowisku lokalnym są zdaniem nauczycieli i rodziców zebrania ogólne oraz rozmowy z uczniami. Nauczyciele umieszczają na gazetkach szkolnych informacje o swoich działaniach i dzielą się nimi podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Zdaniem 100% nauczycieli oraz 59% rodziców szkoła jest dostatecznie promowana w środowisku lokalnym. Dalej powinna współpracować z wieloma podmiotami. Respondenci wysoko oceniają współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, na ,,piątkę i szóstkę.”

Co jest naszym problemem do rozwiązania? ( słabe strony )

Nie wszyscy rodzice posiadają wiedzę na temat stopnia współpracy ze środowiskiem. W związku z tym należy częściej o tym przypominać na różnego typu spotkaniach. Konieczna jest nieustanna praca nad jakością współpracy i wzmocnienie kontaktów z niektórymi rodzicami.

Co proponujemy zrobić, żeby poprawić pracę szkoły? ( wnioski )

W celu poprawienia pracy szkoły proponujemy częściej informować rodziców i uczniów o wszystkich działaniach podejmowanych w szkole podczas każdej nadarzającej się sytuacji.